Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2019

Uchwały z posiedzenia Senatu 17 grudnia  2019 roku

 • Uchwała Nr 97/18 w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku Pedagogika o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2019/2020;
 • Uchwała Nr 96/18 w sprawie uchylenia niektórych uchwał Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku;
 • Uchwała Nr 95/19 w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku;
 • Uchwała Nr 94/19 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli;   
 • Uchwała Nr 93/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów;
 • Uchwała Nr 92/19 w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla studentów;
 • Uchwała Nr 91/19  w sprawie określenia terminu złożenia przez  studenta  Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku wniosku o wydanie dyplomu i suplementu do dyplomu w języku obcym;
 • Uchwała Nr 90/19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wytycznych  do tworzenia programu studiów dla studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich  prowadzonych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku;
 • Uchwała Nr 89/18 w sprawie ustalenia  Księgi Jakości Kształcenia Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku;
 • Uchwała Nr 88/19 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku;
 • Uchwała Nr 87/19 w sprawie wyboru Komisji Wyborczej do przeprowadzania wyborów w Państwowej Uczelni  Zawodowej we Włocławku;
 • Uchwała Nr 86/19 w sprawie Regulaminu Wyborczego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku;  

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 29 listopada 2019 roku

 • Uchwała Nr 85/19 w sprawie zmiany Statutu Akademickiej Szkoły Policealnej  przy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 29 października 2019 roku

 • Uchwała Nr 84/19 w sprawie przyjęcia informacji o współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Państwową Uczelnię Zawodową we Włocławku w roku akademickim 2018/2019
 • Uchwała Nr 83/19 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Podstawy rachunkowości z certyfikatem księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dla uczestników rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2019/2020
 • Uchwała Nr 82/19 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Kadry i płace w praktyce dla uczestników rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2019/2020
 • Uchwała Nr 81/19 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika oraz wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów ze spektrum autyzmu dla uczestników rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2019/2020
 • Uchwała Nr 80/19 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Administracja i zarządzanie dla uczestników rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2019/2020
 • Uchwała Nr 79/19 w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i staży w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 78/19 w sprawie przyjęcia kodeksów etycznych Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 24 września 2019 roku

 • Uchwała Nr 77/18 w sprawie przyznania dodatku zadaniowego Rektorowi Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 76/18 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko Kierownika Studium Języków Obcych
 • Uchwała Nr 75/19 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Uchwała Nr 74/19 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko Redaktora naczelnego Wydawnictwa 
 • Uchwała Nr 73/19 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko Dyrektora Biblioteki 
 • Uchwała Nr 72/19 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Technicznych 
 • Uchwała Nr 71/19 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko Dyrektora Instytutu Humanistycznego
 • Uchwała Nr 70/19 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu
 • Uchwała Nr 69/18 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu praktycznym, na jednolitych studiach magisterskich od roku akademickiego 2019/2020
 • Uchwała Nr 68/19 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Pielęgniarstwo o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych drugiego stopnia od roku akademickiego 2019/2020
 • Uchwała Nr 67/19 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Pielęgniarstwo o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2019/2020
 • Uchwała Nr 66/19 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Filologia, specjalności Filologia angielska o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2019/2020
 • Uchwała Nr 65/19 w sprawie określenia wytycznych do tworzenia programu studiów podyplomowych
 • Uchwała Nr 64/19 w sprawie ustalenia Regulaminu studiów podyplomowych Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 63/19 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 62/19 w sprawie ustalenia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 61/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia, na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2020/2021
 • Uchwała Nr 60/19 w sprawie przyporządkowania kierunków studiów do dyscyplin naukowych.
 • Uchwała Nr 59/19 zmieniającej uchwałę w sprawie  określenia wytycznych do tworzenia programu studiów dla studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 58/19 sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 57/19 w sprawie zmiany Statutu Przedszkola Akademickiego przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 56/19 w sprawie ustalenia „Katalogu identyfikacji wizualnej Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku”
 • Uchwała Nr 55/19 w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku za rok 2019 i  2020
 • Uchwała Nr 54/19 w sprawie uchwalenia Statutu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 2 sierpnia 2019 roku

 • Uchwała Nr 53/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia  liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2019/2020
 • Uchwała Nr 52/19 w sprawie ustalenia „Warunków, trybu  oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia, na pierwszy rok jednolitych studiów  magisterskich na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2019/2020”

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 18 czerwca 2019 roku

 • Uchwała Nr 51/19 w sprawie wniosku o ustalenie wynagrodzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 50/19 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 49/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Warunków, trybu  oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia, na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2019/2020”
 • Uchwała Nr 48/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia  liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2019/2020
 • Uchwała Nr 47/19 w sprawie ustalenia „Warunków, trybu  oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia, na pierwszy rok jednolitych studiów  magisterskich na kierunek Prawo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2019/2020”
 • Uchwała Nr 46/19 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu zasad dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 45/19 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych
 • Uchwała Nr 44/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Polityki kadrowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na lata 2013-2020”
 • Uchwała Nr 43/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku za rok 2018
 • Uchwała Nr 42/19 w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2019

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 21 maja 2019 roku

 • Uchwała Nr 41/19 w sprawie zasad dofinansowania wyjazdów za granicę studentów i pracowników PWSZ we Włocławku w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020
 • Uchwała Nr 40/19 w sprawie warunków i trybu kierowania przez uczelnię za granicę w ramach Erasmus+ studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi w roku akademickim 2019/2020
 • Uchwała Nr 39/19 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Pedagogika o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2019/2020
 • Uchwała Nr 38/19 w sprawie utworzenia specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na kierunku Pedagogika o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku od roku akademickiego 2019/2020
 • Uchwała Nr 37/19 w sprawie likwidacji specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na kierunku Pedagogika
 • Uchwała Nr 36/19 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Nowe media i e-biznes o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2019/2020
 • Uchwała Nr 35/19 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Informatyka o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2019/2020
 • Uchwała Nr 34/19 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Administracja o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2019/2020
 • Uchwała Nr 33/19 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Finanse i rachunkowość o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2019/2020
 • Uchwała Nr 32/19 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Mechanika i budowa maszyn o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2019/2020
 • Uchwała Nr 31/19 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2019/2020
 • Uchwała Nr 30/19 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Inżynieria zarządzania o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2019/2020
 • Uchwała Nr 29/19 w sprawie utworzenia specjalności Inżynieria produkcji na kierunku Inżynieria Zarządzania o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku od roku akademickiego 2019/2020
 • Uchwała Nr 28/19 w sprawie utworzenia specjalności Inżynieria jakości na kierunku Inżynieria Zarządzania o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku od roku akademickiego 2019/2020
 • Uchwała Nr 27/19 w sprawie likwidacji specjalności Systemy informacyjne w przedsiębiorstwie na kierunku Inżynieria zarządzania
 • Uchwała Nr 26/19 w sprawie ustalenia  liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2019/2020
 • Uchwała Nr 25/19 w sprawie ustalenia „Warunków, trybu  oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia, na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2020/2021”
 • Uchwała Nr 24/19 w sprawie Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 23/19 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Uczelni
 • Uchwała Nr 22/19 w sprawie określenia warunków i trybu pobierania opłat oraz zwalniania z opłat przez Państwową Wyższą  Szkołę Zawodową we Włocławku
 • Uchwała Nr 21/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku za 2018 rok

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 1 kwietnia 2019 roku

 • Uchwała Nr 20/19 w sprawie określenia efektów kształcenia dla jednolitych studiów magisterskich - kierunek Prawo, dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020
 • Uchwała Nr 19/19 w sprawie utworzenia jednolitych studiów magisterskich - kierunek Prawo
 • Uchwała Nr 18/19 w sprawie określenia efektów kształcenia dla jednolitych studiów magisterskich - kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020
 • Uchwała Nr 17/19 w sprawie utworzenia jednolitych studiów magisterskich - kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Uchwała Nr 16/19 w sprawie zmiany nazwy Uczelni
 • Uchwała Nr 15/19 w sprawie powołania pierwszej Rady Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 27 marca 2019 roku

 • Uchwała Nr 14/19 w sprawie ustalenia programu jednolitych studiów magisterskich – kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych  od roku akademickiego 2019/2020

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 5 marca 2019 roku

 • Uchwała Nr 13/19 w sprawie zaopiniowania wniosku  o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Uchwała Nr 12/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Alanya Alaaddin Kaybubat University
 • Uchwała Nr 11/19 w sprawie ustalenia programu jednolitych studiów magisterskich -  kierunek Prawo o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych  od roku akademickiego 2019/2020
 • Uchwała Nr 10/19 w sprawie sposobu powołania pierwszej rady uczelni
 • Uchwała Nr 9/19 w sprawie wyboru członków Komisji Wyborczej do przeprowadzania wyborów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 8/19 w sprawie wyrażenia opinii w zakresie sprawozdania Rektora z realizacji Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku w 2018 roku

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 29 stycznia 2019 roku

 • Uchwała Nr 7/19 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 6/19 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich
 • Uchwała Nr 5/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów
 • Uchwała Nr 4/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla studentów
 • Uchwała Nr 3/19 w sprawie ustalenia programu jednolitych studiów magisterskich -  kierunek Prawo o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych  od roku akademickiego 2019/20120
 • Uchwała Nr 2/19 w sprawie wstępnego planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej   we Włocławku na rok 2019
 • Uchwała Nr 1/19 zmieniająca plan rzeczowo-finansowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2018