Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku pełni Pan Robert Kwaśniewski, z którym skontaktować się można pod numerem telefonu 734 457 370, wysyłając korespondencję na adres: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku, ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek lub iod@pans.wloclawek.pl

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”). W związku z powyższym, przedstawiamy poniżej informację dotyczącą przetwarzania przez Państwową Uczelnię Zawodową we Włocławku danych osobowych zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia.

 

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku reprezentowana przez Rektora, z siedzibą we Włocławku przy ul. 3 Maja 17. 

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych. 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku odbywa się w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

 • dokumentacji przebiegu studiów - jest to nasz obowiązek, wynikający z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
 • dokumentacji przebiegu pobytu i nauki w przedszkolu – jest to nasz obowiązek, wynikający z ustawy Prawo oświatowe.

 

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia procesu kształcenia lub wykonania umowy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 

Odbiorcy Państwa danych

Odbiorcami Państwa danych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty współpracujące i świadczące usługi na rzecz Administratora, na podstawie zwartych umów powierzenia.

 

Państwa prawa związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO tj. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

 

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacje o przetwarzaniu danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w należy kontaktować się z wyznaczonym z Inspektorem Ochrony Danych.

 


 

Informacje dotyczące przechowywania danych, pozyskiwanych w ramach Gromadzenia Informacji o Losach Zawodowych Absolwentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

 

 

Absolwent, poprzez udział w badaniu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia badań losów zawodowych absolwentów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, przetwarzanie danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu promocji oferty edukacyjnej na podany adres e-mail w formie wiadomości e-mail i otrzymywanie informacji promocyjnych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych na podany adres e-mail.

 

Przyjmując do wiadomości, że:

 1. Administratorem zebranych danych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku reprezentowana przez Rektora, z siedzibą we Włocławku przy ul. 3 Maja 17 (e-mail: , tel. 54 231 60 80).
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych pod numerem telefonu 734 457 370, e-mail: lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt 1.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji badań losów zawodowych absolwentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 352 ust. 14, 15 i 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 lat od dnia ukończenia studiów.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub podmioty, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia danych. Podmioty te będą przetwarzać dane tylko i wyłącznie w zakresie i celu ściśle wskazanym umową powierzenia danych.
 6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora:
 • dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii,
 • sprostowania swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), o ile nie ogranicza tego przepis prawa, na podstawie którego Pani/Pana dane są przetwarzane.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w badaniu.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 3. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.