Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora 2007

Zarządzenie Nr 91-07 z dnia 18.12.2007 r.  w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  we Włocławku

Zarządzenie Nr 90-07 z dnia 18.12.2007 r.w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  we Włocławku w 2008 roku

Zarządzenie Nr 89 07 z dnia 11.12.2007 r. w sprawie zasad i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego stanowiącego własność PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 88-07 z dnia 11.12.2007 r. w sprawie zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania

Zarządzenie Nr 87-07 z dnia 05.12.2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kolegium Rektorskiego oraz ustalenia Regulaminu Obrad Kolegium Rektorskiego, a także ustalające tekst jednolity Regulaminu Kolegium Rektorskiego

Zarządzenie Nr 86-07 z dnia 27.11.2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 85-07 z dnia 27.11.2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu z przedmiotu Przysposobienie obronne

Zarządzenie Nr 84-07 z dnia 27.11.2007 r. w sprawie ogłoszenia w dniu 03 grudnia 2007 godzin rektorskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  we Włocławku oraz zmiany zarządzenia Rektora w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2007/2008 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  we Włocławku

Zarządzenie Nr 83-07 z dnia 13.11.2007 r. w sprawie powołania przedstawicieli studentów w skład senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  we Włocławku

Zarządzenie Nr 82-07 z dnia 13.11.2007 r. w sprawie komisji inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia inwentaryzacji wyrywkowej  w drodze spisu z natury wskazanej grupy składników majątkowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Nr 81-07 z dnia 30.10.2007 r. w sprawie powołania Kierunkowego Koordynatora ECTS na kierunku Filologia polska

Zarządzenie Nr 80-07 z dnia 30.10.2007 r. w sprawie powołania Kierunkowego Koordynatora ECTS na kierunku Stosunki międzynarodowe

Zarządzenie Nr 79-07 z dnia 30.10.2007 r. w sprawie powołania Kierunkowego Koordynatora ECTS na kierunku Administracja

Zarządzenie Nr 78-07 z dnia 30.10.2007 r. w sprawie powołania Kierunkowego Koordynatora ECTS na kierunku Filologia, specjalność filologia angielska

Zarządzenie Nr 77-07 z dnia 30.10.2007 r. w sprawie powołania Kierunkowego Koordynatora ECTS na kierunku Filologia, specjalność Filologia germańska

Zarządzenie Nr 76-07 z dnia 30.10.2007 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy
w Państwowej Wyższej szkole Zawodowej we Włocławku w 2007 roku

Zarządzenie Nr 75-07 z dnia 30.10.2007 r. w sprawie określenia warunków i trybu zawierania umów cywilnoprawnych na zajęcia dydaktyczne, wysokości stawek i terminów rozliczania umów cywilnoprawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  we Włocławku

Zarządzenie Nr 74-07 z dnia 23.10.2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Kolegium Rektorskiego oraz ustalenia Regulaminu Obrad Kolegium

Zarządzenie Nr 73-07 z dnia 16.10.2007r. w sprawie powołania Pani dr hab. Ewy Waniek-Klimczak, prof. PWSZ, w skład senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  we Włocławku

Zarządzenie Nr 72-07 z dnia 15.10.07 r. w sprawie ogłoszenia w dniu 21 października 2007 dnia rektorskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku  oraz zmiany zarządzenia Rektora w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2007/2008 w państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Nr 71-07 z dnia 09.10.07 r. w sprawie powołania Rady Wydawniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Nr 70-07 z dnia 30.10.2007 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Nr 69-07 z dnia 25.09.07 r. w sprawie uchylenia zarządzenia o wyznaczeniu koordynatora ds. Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Nr 68-07 z dnia 25.09.07 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania uprawnień tym komisjom w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej

Zarządzenie Nr 67-07 z dnia 25.09.07 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, na wyżywienie i mieszkaniowe w roku 2007/2008.

Zarządzenie Nr 66-07 z dnia 25.09.07 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 65-07 z dnia 20.09.07 r. w sprawie powołania redaktora naczelnego Wydawnictwa na kadencję 2007-2011

Zarządzenie Nr 64-07 z dnia 19.09.07 r. w sprawie powołania Komisji ds zasad rekrutacji pracowników na zagraniczne wyjazdy szkoleniowe w roku akademickim 2007-2008
w ramach LLP Erasmus

Zarządzenie Nr 63-07 z dnia 10 września 2007 r. w sprawie ustalenia zasad dokumentowania przydziału zajęć dydaktycznych i rozliczeń wykonanych zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2007-2008

Zarządzenie Nr 62-07 z dnia 10 września 2007 r. w sprawie ustalenia zakresu i programu szkolenia studentów dotyczącego bezp. i higieny pracy oraz min. wymiaru czasu szkolenia i max. wielkości grup

Zarządzenie Nr 61-07 z dnia 5 września 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad sporządzania i przekazywania dokumentów w celu terminowego opracowania tygodniowych planów zajęć dydaktycznych  na poszczególne specjalności w roku akademickim 2007/2008

Zarządzenie Nr 60-07 z dnia 3 września 2007 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o zniżkę pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych
w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 59-07 z dnia 3 września 2007 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Filologii Germańskiej

Zarządzenie Nr 58-07 z dnia 3 września 2007 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Filologii Angielskiej

Zarządzenie Nr 57-07 z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie powołania komisji nagród oraz ustalenia Regulaminu Specjalnego Funduszu Nagród dla nauczycieli akademickich w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 56-07 z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Neofilologii

Zarządzenie Nr 55-07 z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Administracji

Zarządzenie Nr 54-07 z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 39-07 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w PWSZ we Włocławku w roku akademickim 2007-2008

Zarządzenie Nr 53-07 z dnia 31.08.2007 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Zarządzania

Zarządzenie Nr 52-07 z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Filologii Polskiej

Zarządzenie Nr 51-07 z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Stosunków Międzynarodowych

Zarządzenie Nr 50-07 z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Kierownika Studium Języków Obcych

Zarządzenie Nr 49-07 z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Humanistycznego

Zarządzenie Nr 48-07 z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. Biblioteki PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 47-07 z dnia 13.08.2007 r. w sprawie utworzenia w Instytucie Humanistycznym Zakładu Administracji.

Zarządzenie Nr 46-07 z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad podziału grantu LLP Erasmus przyznanego przez Agencję Narodową  na działania zdecentralizowane – wyjazdy studentów i nauczycieli akademickich w roku akademickim 2007/2008

Zarządzenie Nr 45-07 z dnia 18.07.200 r. w sprawie ustalenia wysokości kaucji zabezpieczającej w Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2007/2008

Zarządzenie Nr 44-07 z dnia 18.07.200 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Domu Studenta w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2007/2008

Zarządzenia Nr 43-07 z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie wysokości wnoszenia opłat za wydane dokumenty w PWSZ we Włocławku w roku akademickim 2007-2008

Zarządzenie Nr 42-07 z dnia 17.07.200 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów dotyczących warunków odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursach dokształcających w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim  2007 /2008

Zarządzenie Nr 41-07 z dnia 17.07.2007 r. w sprawie wydawania gazety uczelnianej oraz powołania Zespołu Redakcyjnego

Zarządzenie Nr 40-07 z dnia 10.07.200 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2007/2008

Zarządzenie Nr 39-07 z dnia 10.07.2007r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2007/2008

Zarządzenie Nr 38-07 z dnia 03.07.2007 r.  w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia zasad funkcjonowania strony internetowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  we Włocławku

Zarządzenie Nr 37-07 z dnia 03.07.2007 r. w sprawie komisji do spraw nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi i określenia regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 36-07 z dnia 26.06.2007 r. w sprawie ustalenia wzoru karty obiegowej dla pracowników

Zarządzenie Nr 35-07 z dnia 26.06.2007 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Zarządzania i Marketingu w Zakład Zarządzania

Zarządzenie Nr 34-07 z dnia 19.06.2007 r. w sprawie ustalenia Zakładowego Regulaminu Premiowania

Zarządzenie Nr 33-07 z dnia 19.06.2007 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2007-2008

Zarządzenie Nr 32-07 z dnia 12.06.2007 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Państwowej Wyższej szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2007/2008

Zarządzenie Nr 31-07 z dnia 05.06.2007 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2007-2008

Zarządzenie Nr 30-07 z dnia 05.06.2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2007/2008

Zarządzenie Nr 29-07 z dnia 05.06.2007 r. w sprawie powołania Kierunkowego Koordynatora ECTS na kierunku Zarządzanie

Zarządzenie Nr 28-07 z dnia 05.06.2007 r. w sprawie powołania Uczelnianego Koordynatora ECTS

Zarządzenie Nr 27-07 z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie powołania Biura Rekrutacyjnego do postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2007-2008

Zarządzenie Nr 26-07 z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2007-2008 w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 25-07 z dnia 15.05.2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  we Włocławku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania uprawnień tym komisjom w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej

Zarządzenie Nr 24-07 z dnia 08.05.2007 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu dofinansowania zakupu okularów ochronnych do pracy przy komputerze

Zarządzenie Nr 23-07 z dnia 08.05.2007 r. w sprawie powołania Komisji ds zasad rekrutacji nauczycieli akademickich na studia za granicą w roku akademickim 2007/2008 w ramach LLP Erasmus

Zarządzenie Nr 22-07 z dnia 08.05.2007 r. w sprawie powołania Komisji ds zasad rekrutacji studentów na studia za granicą w roku akademickim 2007/2008 w ramach LLP Erasmus

Zarządzenie Nr 21-07 z dnia 24.04.2007 r w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy w PWSZ we Włocławku oraz zmiany zarządzenia Rektora w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Państwowej Wyższej szkole Zawodowej we Włocławku w roku 2007

Zarządzenie Nr 20-07 z dnia 24.04.2007 r zmieniające zarządzenie Rektora PWSZ we Włocławku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania uprawnień tym komisjom w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej  

Zarządzenie Nr 19-07 z dnia 24.04.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 18-07 z dnia 24.04.2007 r. w sprawie ustanowienia w dniu 17 maja 2007r. godzin rektorskich oraz zmiany zarządzenia Rektora w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2006-2007 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Nr 17-07 z dnia 24.04.2007 r. w sprawie ustalenia wzoru oświadczenia nauczyciela akademickiego wchodzącego w skład minimum kadrowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Nr 16-07 z dnia 17.04.2007 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE

Zarządzenie Nr 15-07 z dnia 17.04.2007 r. w sprawie ustalenia zasad sporządzania i przekazywania dokumentów w celu terminowego opracowania tygodniowych planów zajęć dydaktycznych  na poszczególne specjalności w roku akademickim 2007-08

Zarządzenie Nr 14-07 z dnia 17.04.2007 r. w sprawie trybu dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich

Zarządzenie Nr 13-07 z dnia 20.03.2007 r. w sprawie zmiany regulaminu przydziału odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalentu za pranie odzieży i środków utrzymania higieny osobistej pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Nr 12-07 z dnia 26.02.2007 r. w sprawie ustanowienia w dniach 06 i 13 marca 2007 roku godzin rektorskich w PWSZ we Włocławku oraz zmiany zarządzenia Rektora
w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2006/2007.

Zarządzenie Nr 11-07 z dnia 20.02.2007 r. zmieniające zarządzenie Rektora PWSZ we Włocławku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania uprawnień tym komisjom w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej

Zarządzenie Nr 10-07 z dnia 20.02.2007 r. w sprawie polityki rachunkowości.

Zarządzenie Nr 9-07 z dnia 20.02.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz terminu ich wypłat dla nauczycieli akademickich.

Zarządzenie Nr 8-07 z dnia 20.02.2007 r. w sprawie Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 7-07 z dnia 14.02.2007 r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania strony internetowej PWSZ we Włocławku oraz powołania Zespołu Redakcyjnego.

Zarządzenie Nr 06-07 w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia podyplomowe w PWSZ we Włocławku w roku akademickim 2006-2007.

Zarządzenie Nr 5-07 z dnia 24.01.2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu praktyk zawodowych w PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 4-07 z dnia 23.01.2007 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania w sprawach o zamówienia publiczne na roboty budowlane, dostawy i usługi udzielane w PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 3-07 z dnia 16.01.2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 02-07 z 16.01.2007 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Zarządzenie Nr 01-07 z dnia 10.01.2007 r. w sprawie korzystania z prac dyplomowych znajdujących się w Bibliotece PWSZ we Włocławku.