Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora 2009

Zarządzenie Nr 134-09 z dnia 22.12.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu usług doradczych świadczonych w Biurze Karier w ramach projektu PWSZ we Włocławku - wiedza i zawód w zasięgu ręki

Zarządzenie Nr 133-09 z dnia 22.12.2009 r. w sprawie utworzenia stałego dyżuru PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 132-09 z dnia 22.12.2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 131-09 z dnia 22.12.2009 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów rekrutacyjnych dla uczestników projektu PWSZ we Włocławku - wiedza i zawód w zasięgu ręki

Zarządzenie Nr 130-09 z dnia 22.12.2009 r. w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania projektem PWSZ we Włocławku-wiedza i zawód w zasięgu ręki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV, Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Zarządzenie Nr 129-09 z dnia 22.12.2009 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy
w PWSZ we Włocławku w 2010 r.

Zarządzenie Nr 128-09 z dnia 16.12.2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie przez nauczycieli akademickich z pokoi gościnnych w budynkach PWSZ we Włocławku przy ulicy Mechaników 3 i 3 Maja 17

Zarządzenie Nr 127-09 z dnia 16.12.2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w PWSZ we Włocławku w roku akademickim 2009/2010

Zarządzenie Nr 126-09 z dnia 16.12.2009 r. w sprawie powołania stanowisk ratowniczych odpowiedzialnych za ewakuację obiektów PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 125-09 z dnia 16.12.2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w PWSZ we Włocławku za pracę przy realizacji projektów ze środków zewnętrznych

Zarządzenie Nr 124-09 z dnia 02.12.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz powołania zespołu powypadkowego PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 123-09 z dnia 02.12.2009 r. w sprawie powołania Zespołu projektowego do realizacji projektu PWSZ we Włocławku-wiedza i zawód w zasięgu ręki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV, Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Zarządzanie Nr 122-09 z dnia 02.12.2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich za sprawowanie opieki nad praktykami studentów PWSZ we Włocławku w roku akademickim 2009-2010

Zarządzanie Nr 121-09 z dnia 24.11.2009 r. w sprawie powołania na rok akademicki 2009-2010 komisji ds. dofinansowania zadań związanych z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych w PWSZ we Włocławku

Zarządzanie Nr 120-09 z dnia 24.11.2009 r. w sprawie zasad podziału grantu LLP Erasmus przyznawanego przez Fundację Rozwoju Edukacji na działania zdecentralizowane - wyjazdy pracowników na szkolenia zagraniczne w roku akademickim 2009-2010

Zarządzenie Nr 119-09 z dnia 17.11.2009 r. w sprawie ustalenia Instrukcji tworzenia, przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 118-09 z dnia 17.11.2009 r. w sprawie wprowadzenia procedur rachunkowości oraz obiegu dokumentów księgowych dla projektu PWSZ we Włocławku - wiedza i zawód w zasięgu ręki w ramach poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zarządzenie Nr 117-09 z dnia 17.11.2009 r. w sprawie ustalenia zasad oznaczania w ramach projektu PWSZ we Włocławku - wiedza i zawód w zasięgu ręki

Zarządzenie Nr 116-09 z dnia 17.11.2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki organizowanych w ramach projektu PWSZ we Włocławku – wiedza i zawód w zasięgu ręki

Zarządzenie Nr 115-09 z dnia 17.11.2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych w wykazie akt stanowiącym załącznik do Instrukcji kancelaryjnej PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 114-09 z dnia 17.11.2009 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania powypadkowego studentów w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 113-09 z dnia 17.11.2009 r. w sprawie zasad przechowywania umowy
i archiwizacji dokumentów powstających przy realizacji działań zdecentralizowanych LLP Erasmus

Zarządzenie Nr 112-09 z dnia 17.11.2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Bibliotecznej PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 111-09 z dnia 10.11.2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru karty obiegowej dla studentów PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 110-09 z dnia 10.11.2009 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe i wzorów formularzy dotyczących studiów podyplomowych prowadzonych w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 109-09 z dnia 03.11.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki organizowanych w ramach projektu PWSZ we Włocławku - wiedza i zawód w zasięgu ręki

Zarządzenie Nr 108-09 z dnia 03.11.2009 r. w sprawie powołania na rok akademicki 2009-2010 Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania uprawnień tym komisjom w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej

Zarządzenie Nr 107-09 z dnia 03.11.2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się
o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe w roku akademickim 2009-2010

Zarządzenie Nr 106-09 z dnia 03.11.2009 r. w sprawie powierzenia zadań Kierownika Zakładu Pedagogiki

Zarządzenie Nr 105-09 z dnia 03.11.2009 r. w sprawie utworzenia w Instytucie Humanistycznym Zakładu Pedagogiki

Zarządzenie Nr 104-09 z dnia 03.11.2009 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Instytutu Humanistycznego

Zarządzenie Nr 103-09 z dnia 03.11.2009 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Dyrektora Instytutu Filologicznego

Zarządzenie Nr 102-09 z dnia 30.10.2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów na rok akademickim 2009-2010

Zarządzenie Nr 101-09 z dnia 30.10.2009 r. zmieniające zarządzenie Rektora PWSZ we Włocławku w sprawie powołania Biura Rekrutacyjnego na okres prowadzenia rekrutacji na I rok studiów w PWSZ we Włocławku na rok akademicki 2009-2010

Zarządzenie Nr 100-09 z dnia 30.10.2009 r. w sprawie określenia terminów rekrutacji uzupełniającej na I rok studiów w PWSZ we Włocławku na rok akademicki 2009-010 na kierunek Pedagogika

Zarządzenie Nr 99-09 z dnia 30.10.2009 r. w sprawie rozpoczęcia zajęć na kierunku pedagogika studia stacjonarne w PWSZ we Włocławku oraz zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2009-2010 w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 98-09 z dnia 27.10.2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2009-2010 w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 97-09 z dnia 27.10.2009 r. w sprawie powołania przedstawicieli studentów
w skład Senatu PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 96-09 z dnia 27.10.2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Domu Studenta PWSZ we Włocławku w roku akademickim 2009-2010

Zarządzenie Nr 95-09 z dnia 27.10.2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz terminu ich wypłat dla nauczycieli akademickich

Zarządzenie Nr 94-09 z dnia 20.10.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań w sprawie zamówień publicznych przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej

Zarządzenie Nr 93-09 z dnia 20.10.2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad postępowania w sprawach o zamówienia publiczne na roboty budowlane, dostawy i usługi udzielane w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 92-09 z dnia 19.10.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 91-09 z dnia 13.10.2009 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Informatyki

Zarządzenie Nr 90-09 z dnia 13.10.2009 r. w sprawie jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich za sprawowanie opieki nad praktykami studentów PWSZ we Włocławku w roku akademickim 2009-2010

Zarządzenie Nr 89-09 z dnia 13.10.2009 r. w sprawie publikacji wydawanych przez Wydawnictwo PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 88-09 z dnia 13.10.2009 r. w sprawie określenia terminu rekrutacji uzupełniającej na studia podyplomowe na rok akademicki 2009-2010 na rok akademicki 2009-2010

Zarządzenie Nr 87-09 z dnia 01.10.2009 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Informatyki

Zarządzenie Nr 86-09 z dnia 01.10.2009 r. w sprawie utworzenia w Instytucie Nauk Społecznych i Informatyki Zakładu Informatyki

Zarządzenie Nr 85-09 z dnia 29.09.2009 r. w sprawie rozpoczęcia zajęć na kierunku informatyka studia stacjonarne w PWSZ we Włocławku oraz zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2009-2010 w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 84-09 z dnia 29.09.2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Wydawniczej PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 83-09 z dnia 29.09.2009 r. w sprawie powołania Redaktora Naczelnego Wydawnictwa w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 82-09 z dnia 29.09.2009 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Redaktora Naczelnego Wydawnictwa w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 81-09 z dnia 29.09.2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 80-09 z dnia 29.09.2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w PWSZ we Włocławku w roku akademickiego 2009-2010

Zarządzenie Nr 79-09 z dnia 29.09.2009 r. zmieniające zarządzenie Rektora PWSZ we Włocławku w sprawie powołania Biura Rekrutacyjnego na okres prowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w PWSZ we Włocławku na rok akademicki 2009-2010

Zarządzenie Nr 78-09 z dnia 29.09.2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia podyplomowe w PWSZ we Włocławku w roku akademickim 2009-2010

Zarządzenie Nr 77-09 z dnia 29.09.2009 r. w sprawie powołania dr Marka Wojtkowskiego na Pełnomocnika Rektora ds. rozwoju PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 76-09 z dnia 28.09.2009 r. w sprawie określenia terminów rekrutacji uzupełniającej na pierwszy rok studiów w PWSZ we Włocławku na rok akademicki 2009-2010 na kierunek Informatyka

Zarządzenie Nr 75-09 z dnia 22.09.2009 r. w sprawie ustanowienia w dniu 6 października 2009 roku godzin rektorskich w PWSZ we Włocławku oraz zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2009-2010 w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 74-09 z dnia 22.09.2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów

Zarządzenie Nr 73-09 z dnia 22.09.2009 r. w sprawie wprowadzenia na rok akademicki 2009-2010 Regulaminu dofinansowania zadań związanych z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 72-09 z dnia 16.09.2009 r. w sprawie określenia terminów rekrutacji na studia podyplomowe w PWSZ we Włocławku na rok akademicki 2009-2010

Zarządzenie Nr 71-09 z dnia 16.09.2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w PWSZ we Włocławku w roku akademickim 2009-2010

Zarządzenie Nr 70-09 z dnia 15.09.2009 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe w PWSZ we Włocławku w roku akademickim 2009-2010

Zarządzenie Nr 69-09 z dnia 15.09.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 68-09 z dnia 02.09.2009 r. zmieniające  Rektora PWSZ we Włocławku
w sprawie zasad i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego stanowiącego własność PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 67-09 z dnia 01.09.2009 r. w sprawie ustalenia zasad dokumentowania przydziału zajęć dydaktycznych i rozliczeń wykonanych zajęć dydaktycznych

Zarządzenie Nr 65-09 z dnia 25.08.2009 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o zniżkę pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 64-09 z dnia 25.08.2009 r. zmieniające zarządzenie rektora PWSZ we Włocławku w sprawie powołania na rok akademicki 2008-2009 Komisji Stypendialnej
i Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania uprawnień tym komisjom w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej

Zarządzenie Nr 63-09 z dnia 25.08.2009 r. zmieniające zarządzenie Rektora PWSZ we Włocławku w sprawie powołania Biura Rekrutacyjnego na okres prowadzenia rekrutacji na I rok studiów w PWSZ we Włocławku na rok akademicki 2009-2010

Zarządzenie Nr 62-09 z dnia 25.08.2009 r. w sprawie określenia terminów drugiej rekrutacji uzupełniającej na pierwszy rok studiów w PWSZ we Włocławku na rok akademicki 2009-2010

Zarządzenie Nr 61-09 z dnia 25.08.2009 r. w sprawie zasad podziału grantu LLP Erasmus przyznanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na działania zdecentralizowane - wyjazdy studentów i nauczycieli akademickich w roku akad.2009-2010

Zarządzenie Nr 60-09 z dnia 25.08.2009 r. w sprawie zasad i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego stanowiącego własność PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 59-09 z dnia 25.08.2009 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 58-09 z dnia 25.08.2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 57-09 z dnia 05.08.2009 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Filologii Angielskiej

Zarządzenie Nr 56-09 z dnia 05.08.2009 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Stosunków Międzynarodowych

Zarządzenie Nr 55-09 z dnia 05.08.2009 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Zarządzania

Zarządzenie Nr 54-09 z dnia 30.07.2009 r. w sprawie określenia terminów rekrutacji uzupełniającej na pierwszy rok studiów w PWSZ we Włocławku na rok akademicki 2009-2010

Zarządzenie Nr 53-09 z dnia 22.07.2009 r. w sprawie wysokości wnoszenia opłat za wydane dokumenty w PWSZ we Włocławku w roku akademicki 2009-2010

Zarządzenie Nr 52-09 z dnia 22.07.2009 r. w sprawie zasad opracowywania kosztorysów studiów podyplomowych i zasad ich rozliczania

Zarządzenie Nr 51-09 z dnia 22.07.2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia podyplomowe w PWSZ we Włocławku w roku akademickim 2009-2010

Zarządzenie Nr 50-09 z dnia 30.06.2009 r. w sprawie określenia terminów rekrutacji na studia podyplomowe w PWSZ we Włocławku na rok akademicki 2009-2010

Zarządzenie Nr 49-09 z dnia 30.06.2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za udział
w pracach Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2009-2010

Zarządzenie Nr 48-09 z dnia 30.06.2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 47-09 z dnia 30.06.2009 r. w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Zarządzenie Nr 46-09 z dnia 30.06.2009 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych

Zarządzenie Nr 45-09 z dnia 22.06.2009 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w PWSZ we Włocławku w roku akademickim 2009-2010

Zarządzenie Nr 44-09 z dnia 22.06.2009 r. w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2009-2010 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Nr 43-09 z dnia 22.06.2009 r. w sprawie ustalenia zasad sporządzania
i przekazywania dokumentów w celu terminowego opracowania tygodniowych planów zajęć dydaktycznych na poszczególne kierunki/specjalności w roku akademicki 2009-2010

Zarządzenie Nr 42-09 z dnia 09.06.2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2009-2010

Zarządzenie Nr 41-09 z dnia 09.06.2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2009-2010

Zarządzenie Nr 40-09 z dnia 09.06.2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie przez nauczycieli akademickich z pokoi gościnnych w budynkach PWSZ we Włocławku przy ulicy Mechaników 3 i 3 Maja 17

Zarządzenie Nr 39-09 z dnia 09.06.2009 r. w sprawie ustalenia wysokości kaucji zabezpieczającej w Domu Studenta PWSZ we Włocławku w roku akademickim 2009-2010

Zarządzenie Nr 38-09 z dnia 09.06.2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Domu Studenta PWSZ we Włocławku w roku akademickim 2009-2010

Zarządzenie Nr 37-09 z dnia 09.06. 2009 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy w PWSZ we Włocławku oraz zmiany zarządzenia Rektora w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w PWSZ we Włocławku w 2009 r.

Zarządzenie Nr 36-09 z dnia 02.06.2009 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w PWSZ we Włocławku w roku akademickim 2009-2010

Zarządzenie Nr 35-09 z dnia 26.05.2009 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Filologii Polskiej

Zarządzenie Nr 34-09 z dnia 26.05.2009 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Kierownika Zakładu Filologii Polskiej

Zarządzenie Nr 33-09 z dnia 19.05.2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów w PWSZ we Włocławku na rok akademicki 2009-2010

Zarządzenie Nr 32-09 z dnia 12.05.2009 r. w sprawie ustanowienia w dniach 21 i 22 maja 2009 roku godzin rektorskich w PWSZ we Włocławku oraz zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2009-2010 w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 31-09 z dnia 12.05.2009 r. w sprawie rodzajów kosztów na działania związane z organizacją wymiany studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi pokrywanych z grantu LLP Erasmus przyznawanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na działania zdecentralizowane w roku akademickim 2008-2009 oraz pokrywanych ze środków własnych w PWSZ we Włocławku na działania zdecentralizowane LLP Erasmus w roku akademickim 2008-2009

Zarządzenie Nr 30-09 z dnia 05.05.2009 r. w sprawie podziału środków przyznanych
z budżetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów PWSZ we Włocławku na rok 2009

Zarządzenie Nr 29-09 z dnia 05.05.2009 r. w sprawie powołania Komisji ds. warunków i trybu kierowania przez uczelnię w ramach LLP Erasmus studentów, nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w roku akademickim 2009-2010

Zarządzenie Nr 28-09 z dnia 27.04.2009 r. w sprawie zasad podziału grantu LLP Erasmus przyznanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na działania zdecentralizowane  wyjazdy studentów i nauczycieli akademickich w roku akademicki 2008-2009

Zarządzenie Nr 27-09 z dnia 20.04.2009 r. w sprawie zasad podziału grantu LLP Erasmus przyznanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na działania zdecentralizowane -  wyjazdy pracowników na szkolenia zagraniczne w roku akademickim 2008-2009

Zarządzenie Nr 26-09 z dnia 07.04.2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydziału odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalentu za pranie odzieży i środków utrzymania higieny osobistej pracowników PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 25-09 z dnia 31.03.2009 r. w sprawie ustanowienia w dniu 10 kwietnia 2009 roku godzin rektorskich oraz zmiany zarządzenia w sprawie organizacji roku akademickiego 2008-2009 w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 24-09 z dnia 31.03.2009 r. w sprawie ustalenia Zakładowego Regulaminu Premiowania

Zarządzenie Nr 23-09 z dnia 31.03.2009 r. w sprawie wykonywania zadań Pełnomocnika do spraw studiów podyplomowych

Zarządzenie Nr 22-09 z dnia 31.03.2009 r. w sprawie elektronicznej rejestracji kandydatów na I rok studiów na rok akademicki 2009-2010 w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 21-09 z dnia 31.03.2009 r. w sprawie ustalenia wzoru podania o przyjęcie na I rok studiów w PWSZ we Włocławku na rok akademicki 2009-2010

Zarządzenie Nr 20-09 z dnia 31.03.2009 r. w sprawie określenia terminów rekrutacji na I rok studiów w PWSZ we Włocławku na rok akademicki 2009-2010

Zarządzenie Nr 19-09 z dnia 31.03.2009 r. w sprawie powołania Biura Rekrutacyjnego na okres prowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w PWSZ we Włocławku na rok akademicki 2009-2010

Zarządzenie Nr 18-09 z dnia 31.03.2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 17-09 z dnia 31.03.2009 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Administracji

Zarządzenie Nr 16-09 z dnia 31.03.2009 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Kierownika Zakładu Administracji

Zarządzenie Nr 15-09 z dnia 24.03.2009 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw akcji Rower dla studenta

Zarządzenie Nr 14-09 z dnia 24.03.2009 r. w sprawie zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania

Zarządzenie Nr 13-09 z dnia 10.03.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 12-09 z dnia 05.03.2009 r. w sprawie powołania Komisji dydaktycznej, określenia jej składu, zadań oraz trybu pracy

Zarządzenie Nr 11-09 z dnia 05.03.2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 10-09 z dnia 24.02.2009 r. zmieniające zarządzenie Rektora PWSZ we Włocławku w sprawie powołania na rok akademicki 2008-2009 Komisji Stypendialnej
i Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazanie uprawnień tym komisjom w zakresie przyznawani świadczeń pomocy materialnej

Zarządzenie Nr 09-09 z dnia 19.02.2009 w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania
z pracowni komputerowej w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 08-09 z dnia 09.02.2009 r. w sprawie ustanowienia w dniu 24 lutego 2009 roku godzin rektorskich w PWSZ we Włocławku oraz zmiany zarządzenia rektora w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2008-2009 w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 07-09 z dnia 09.02.2009 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników niebędących nauczycielami akademickimi PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 06-09 z dnia 05.02.2009 r. w sprawie powołania Koordynatora ECTS na kierunku Zarządzanie

Zarządzenie Nr 05-09 z dnia 05.02.2009 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Koordynatora ECTS na kierunku Zarządzanie

Zarządzenie Nr 04-09 z dnia 05.02.2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad postępowania w sprawach o zamówienia publiczne na roboty budowlane, dostawy i usługi udzielane w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 03-09 z dnia 30.01.2009 r. w sprawie powołania Koordynatora ECTS na kierunku Filologia specjalności Filologia rosyjska

Zarządzenie Nr 02-09 z dnia 13.01.2009 r. w sprawie polityki rachunkowości w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 01-09 z dnia 07.01.2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2008-2009 w PWSZ we Włocławku