Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora 2010

Zarządzenie Nr 119-10 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w PWSZ we Włocławku w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 118-10 z dnia 28.12.2010 r.w spr. wprowadzenia Regulaminu postępowania przy realizacji zamówień publicznych oraz zasad sporządzania planu rzeczowo-finansowego i planu zamówień.

Zarządzenie Nr 117-10 z dnia 22.12.2010 r. zmieniające zarządzenie w spr. ustalenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe i wzorów formularzy dotyczących studiów podyplomowych.

Zarządzenie Nr 116-10 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu projektowego do realizacji projektu JĘZYKI JUŻ nieOBCE.

Zarządzenie Nr 115-10 w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji kancelaryjnej PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 114-10 zmieniające zarządzenie w sprawie podziału środków przyznanych z budżetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów PWSZ we Włocławku.

Zarzadzenie Nr 113-10 w sprawie kwalifikowania wydatków i sporządzania sprawozdania Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez PWSZ we Włocławek.

Zarządzenie Nr 112-10 z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia organizacji roku akad. 2010-2011 w PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 111-10 z dnia 30.11.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wyłaniania 5% najlepszych absolwentów PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 110-10 z dnia 30.11.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości w PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 109-10 z dnia 30.11.2010 r. w sprawie powołania na rok akad.2010-2011 komisji ds. dofinansowania zadań związanych z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych.

Zarządzenie Nr 108-10 z dnia 30.11.2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad hospitowania zajęć dydaktycznych w PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 107-10 z dnia 30.11.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru umowy o warunkach odpłatności oraz wzorów formularzy dotyczących kursów dokształcających.

Zarządzenie Nr 106-10 z dnia 23.11.2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji kancelaryjnej PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 105-10 z dnia 23.11.2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacji systemu kontroli zarządczej w PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 104-10 z dnia 23.11.2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 103-10 z dnia 23.11.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w PWSZ we Włocławku w roku akad. 2010-2011.

Zarządzenie Nr 102-10 z dnia 23.11.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podróży służbowych pracowników i studentów PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 101-10 z dnia 23.11.2010 r. w sprawie trybu przeprowadzania anonimowej ankiety dla studentów PWSZ we Włocławku.

Zarzadządzenie Nr 100-10 z dnia 16.11.2010 r. w sprawie zasad wyłaniania 5% najlepszych absolwentów PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 99-10 z dnia 10.11.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie Nr 98-10 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie powołania przedstawicieli studentów do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie Nr 97-10 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie systemu informowania studentów PWSZ o szczegółowych zasadach, trybie i kryteriach udzielania, spłacania i umarzania kredytów i pożyczek studenckich.

Zarządzenie Nr 96-10 z dnia 09.11.2010 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie Nr 95-10 z dnia 09.11.2010 r. w sprawie powołania na rok akademicki 2010-2011 Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

Zarządzenie Nr 94-10 z dnia 03.11.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego stanowiącego własność PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 93-10 z dnia 26.10.2010 r. w sprawie ustalenia terminów określających status uczestnika w projekcie PWSZ we Włocławku-wiedza i zawód w zasięgu ręki.

    Zarządzenie Nr 93-10 - Załącznik - Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie.

Zarządzenie Nr 92-10 z dnia 26.10.2010 r. w sprawie ustanowienia w dniu 2 listopada 2010 roku dnia rektorskiego w PWSZ oraz zmiany zarządzenia w spr. ustalenia organizacji roku akad. 2010-2011.

Zarządzenie Nr 91-10 z dnia 19.10.2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

    Zarządzenie Nr 91-10- Załącznik - Schemat struktury organizacyjnej PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 90-10 z dnia 12.10.2010 r. ustalenia wysokości opłat za studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w PWSZ we Włocławku w roku akad. 2010-2011.

Zarządzenie Nr 89-10 z dnia 12.10.2010 r. w sprawie ustalenia wzorów umów o warunkach odpłatności oraz wzorów formularzy dotyczących kursów dokształcających prowadzonych w PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 88-10 z dnia 01.10.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego PWSZ we Włocławku.

    Zarządzenie Nr 88-10 - Załącznik - Schemat struktury organizacyjnej PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 87-10 z dnia 01.10.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w PWSZ we Włocławku w roku akad. 2010-2011.

Zarządzenie Nr 86-10 z dnia 01.10.2010 r. w sprawie ustanowienia w dniu 5.X.2010 roku godzin rektorskich oraz zmiany zarządzenia w spr. ustalenia organizacji roku akad.2010-2011.

Zarządzenie Nr 85-10 z dnia 01.10.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów dokumentów rekrutacyjnych dla uczestników projektu PWSZ we Włocławku-wiedza i zawód w zasięgu ręki.

    Zarządzenie Nr 85-10 - Załącznik Nr 1 - wstępna deklaracja.
    Zarządzenie Nr 85-10 - Załącznik Nr 2 - deklaracja uczestnictwa.
    Zarządzenie Nr 85-10 - Załącznik Nr 3 - kwestionariusz osobowy.

Zarządzenie Nr 84-10 z dnia 01.10.2010 r. zmieniające zarządzenie w spr. ustalenia Regulaminu zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki organizowanych w ramach projektu PWSZ we Włocławku-wiedza i zawód.

    Zarządzenie Nr 84-10 - Załącznik - Regulamin zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki.

Zarządzenie Nr 83-10 z dnia 01.10.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych.

Zarządzenie Nr 82-10 z dnia 01.10.2010 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Filologii Angielskiej.

Zarządzenie Nr 81-10 z dnia 01.10.2010 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Kierownika Zakładu Filologii Angielskiej.

Zarządzenie Nr 80-10 z dnia 14.09.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 79-10 z dnia 14.09.2010 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie określenia warunków i trybu zawierania umów cywilnoprawnych na realizację zajęć dydaktycznych, wysokości stawek.

Zarządzenie Nr 78-10 z dnia 07.09.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania zadań związanych z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych.

Zarządzenie Nr 77-10 z dnia 07.09.2010 r. w spr. ustalenia wysokości hodu na osobę w rodzinie studenta upraw.do ubiegania się o stypendium socjalne, na wyżywienie, mieszkaniowe w roku akad.2010-11.

Zarządzenie Nr 76-10 z dnia 07.09.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ.

Zarządzenie Nr 76-10 z dnia 07.09.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ.

Zarządzenie Nr 74-10 z dnia 09.08.2010 r. w sprawie zasad podziału grantu LLP Erasmus na działania zdecentralizowane - wyjazdy studentów i nauczycieli akademickich w roku akad. 2010-2011.

Zarządzenie Nr 73-10 z dnia 09.08.2010w spr. rodzajów kosztów na działania zw. z organizacją wymiany studentów,nauczycieli akad. i pracowników niebędących nauczycielami pokrywanych z grantu LLP Erasmus.

Zarządzenie Nr 72-10 z dnia 26.07.2010 r. zmieniające zarządzenie Nr 61-10 Rektora PWSZ we Włocławku z dnia 22.06. 2010 r. w spr ustalenia zasad sporządzania i przekazywania dokumentów.

Zarządzenie Nr 71-10 z dnia 26.07.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia organizacji roku akad. 2010-2011 w PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 71-10 z dnia 26.07.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia organizacji roku akad. 2010-2011 w PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 69-10 z dnia 08.07.2010 r. w sprawie powołania kierownika Zakładu Filologii Polskiej.

Zarządzenie Nr 68-10 z dnia 08.07.2010 r. w sprawie powołania kierownika Zakładu Pedagogiki.

Zarządzenie Nr 67-10 z dnia 08.07.2010 r. w sprawie jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akad. za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi w roku akad. 2010-2011.

Zarządzenie Nr 66-10 z dnia 29.06.2010 r.w sprawie ustalenia wzoru karty obiegowej dla pracowników PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 65-10 z dnia 29.06.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu projektu JĘZYKI JUŻ nieOBCE.

Zarządzenie Nr 64-10 z dnia 29.06.2010 r. w sprawie ustalenia wzoru ankiety ewaluacyjnej dla projektu JĘZYKI JUŻ nieOBCE.

    Zarządzenia Nr 64-10 - Załącznik.

Zarządzenie Nr 63-10 z dnia 29.06.2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów na rok 2010-2011.

Zarządzenie Nr 62-10 z dnia 29.06.2010 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Administracji.

Zarządzenie Nr 61-10 z dnia 22.06.2010 r. w sprawie ustalenia zasad sporządzania i przekazywania dokumentów w celu terminowego opracowania tygodniowych planów zajęć dydaktycznych w roku akad.2010-2011.

    Zarządzenie Nr 61-10 - Załącznik - Instrukcja obiegu dokumentów.xls

Zarządzenie Nr 60-10 z dnia 22.06.2010 r. w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2010-2011 w PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 59-10 z dnia 22.06.2010 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umów dotyczących warunków odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 58-10 z dnia 22.06.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad dokumentowania przydziału zajęć dydaktycznych i rozliczeń wykonywanych zajęć dydaktycznych.

    Zarządzenie Nr 58-10 - Załącznik nr 1.
    Zarządzenie Nr 58-10 - Załącznik nr 4.

Zarządzenie Nr 57-10 z dnia 15.06.2010 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w PWSZ w roku akad. 2010-2011.x

Zarządzenie Nr 56-10 z dnia 15.06.2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w PWSZ we Włocławku w roku akad. 2010-2011.

Zarządzenie Nr 55-10 z dnia 15.06.2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie przez nauczycieli akademickich z pokoi gościnnych w budynkach PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 54-10 z dnia 15.06.2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Domu Studenta PWSZ we Włocławku w roku akad.2010-2011.

Zarządzenie Nr 53-10 z dnia 15.06.2010 r. w sprawie ustalenia wysokości kaucji zabezpieczającej w Domu Studenta PWSZ we Włocławku w roku akad. 2010-2011.

Zarządzenie Nr 52-10 z dnia 15.06.2010 r. w sprawie stawki wynagrodzenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli,sprawujących nadzór i opiekę nad studentami PWSZ w czasie studenckiej praktyki zawod.

Zarządzenie Nr 51-10 z dnia 15.06.2010 r. zmieniające zarządzenie Rektora w spr. powołania na rok akad.2009-2010 komisji ds. dofinansowania zadań związ. z kształceniem i rehabilitacją leczniczą.

Zarządzenie Nr 50-10 z dnia 15.06.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia na rok akad.2009-2010 Regulaminu dofinansowania zadań związanych z kształceniem i rehabilitacją leczniczą.

Zarządzenie Nr 49-10 z dnia 15.06.2010 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów na rok akad. 2010-2011.

Zarządzenie Nr 48-10 z dnia 15.06.2010 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów na rok akad.2010-2011.

Zarządzenie Nr 47-10 z dnia 15.06.2010 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Informatyki.

Zarządzenie Nr 46-10 z dnia 14.06.2010 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Kierownika Zakładu Informatyki.

Zarzadzenie Nr 46A-10 z dnia 14.06.2010 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych.

Zarządzenie Nr 45-10 z dnia 08.06.2010 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w PWSZ we Włocławku w roku akad. 2010-2011.

Zarządzenie Nr 44-10 z dnia 08.06.2010 r.w sprawie wysokości wnoszenia opłat za wydane dokumenty w PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 43-10 z dnia 25.05.2010 r. w sprawie podziału środków przyznanych z budżetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów PWSZ we Włocławku na rok 2010.

Zarządzenie Nr 42-10 z dnia 25.05.2010 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Informatyki.

Zarządzenie Nr 41-10 z dnia 18.05.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kierunku informatyka - studia niestacjonarne,uruchomionego w ramach projektu PWSZ we Włocławku-wiedza i zawód w zasięgu ręki.

    Zarządzenie Nr 41-10 z dnia 18.05.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kierunku informatyka - studia niestacjonarne,uruchomionego w ramach projektu PWSZ we Włocławku-wiedza i zawód w zasięgu ręki.

Zarządzenie Nr 40-10 z dnia 11.05.2010 r. w sprawie ustanowienia w dniach 21 maja 2010 roku godzin rektorskich.

Zarządzenie Nr 39-10 z dnia 27.04.2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania w PWSZ we Włocławku za pracę przy realizacji projektów ze środków zewnętrznych.

Zarządzenie Nr 38-10 z dnia 27.04.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji ds. Wewnętrznej Oceny Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie Nr 37-10 z dnia 27.04.2010 r. w sprawie wprowadzenia ankiet ewaluacyjnych w projekcie _PWSZ we Włocławku - wiedza i zawód w zasięgu ręki_.

    Zarządzenie Nr 37-10 - Załączniki.

Zarządzenie Nr 36-10 z dnia 20.04.2010 r. w sprawie elektronicznej rejestracji kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2010-2011 w PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 35-10 z dnia 20.04.2010 r. w sprawie ustalenia wzoru podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów w PWSZ we Włocławku na rok akademicki 2010-2011.

Zarządzenie Nr 34-10 z dnia 20.04.2010 r. w sprawie określenia terminów rekrutacji na pierwszy rok studiów w PWSZ we Włocławku na rok akademicki 2010-2011.

Zarządzenie Nr 33-10 z dnia 20.04.2010 r. w sprawie powołania Biura Rekrutacyjnego na okres prowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w PWSZ we Włocławku na rok akademicki 2010-2011.

Zarządzenie Nr 32-10 z dnia 14.04.2010 r. w sprawie ustanowienia w dniach 17 - 18 kwietnia 2010 roku godzin rektorskich.

Zarządzenie Nr 31-10 z dnia 12.04.2010 r. w sprawie ustalenia zasad sporządzania i przekazywania sprawozdania z przebiegu procesu dydaktycznego.

Zarządzenie Nr 30-10 z dnia 23.03.2010 r. w sprawie publikacji wydawanych przez Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie Nr 29-10 z dnia 16.03.2010 r. w sprawie powołania Komisji ds. warunków i trybu kierowania przez uczelnię za granicę w ramach LLP Erasmus.

Zarządzenie Nr 28-10 z dnia 09.03.2010 r.w sprawie planowania i rozliczania kosztów organizacji konferencji, wykładów, sympozjów, szkoleń, narad, obozów, zawodów.

Zarządzenie Nr 27-10 z dnia 09.03.2010 r. w sprawie ustalenia zas. oznaczania w ramach projektu JĘZYKI JUŻ nieOBCE.

    Zarządzenie Nr 27-10 - Załącznik - Zasady oznaczania w projekcie JĘZYKI JUŻ nieOBCE.doc

Zarządzenie Nr 26-10 z dnia 09.03.2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu projektu JĘZYKI JUŻ nieOBCE.

    Zarządzenie Nr 26-10 - Regulamin projektu JĘZYKI JUŻ nieOBCE.
    Zarządzenie Nr 26-10 - Załącznik nr 1 - Deklaracja uczestnictwa.
    Zarządzenie Nr 26-10 - Załącznik nr 2 - Kwestionariusz osobowy.
    Zarządzenie Nr 26-10 - Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.
    Zarządzenie Nr 26-10 - Załącznik nr 4 - Zaświadczenie o zatrudnieniu.
    Zarządzenie Nr 26-10 - Załącznik nr 5 - Umowa.

Zarządzenie Nr 25-10 z dnia 2 marca 2010r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego PWSZ we Włocławku.

    Zarządzenie Nr 25-10 - Załącznik - Regulaminu Organizacyjny.
    Zarządzenie Nr 25-10 - Załącznik - Schemat organizacyjny.

Zarządzenie Nr 24-10 z dnia 02.03.2010 r. w sprawie wprowadzenia procedur rachunkowości oraz obiegu dokumentów księgowych dla projektu JĘZYKI JUŻ nieOBCE.

Zarządzenie Nr 23-10 z dnia 02.03.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego stanowiącego własność PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 22-10 z dnia 02.03.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania.

Zarządzenie Nr 21-10 z dnia 23.02.2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu spotkań panelowych organizowanych w ramach projektu PWSZ we Włocławku - wiedza i zawód w zasięgu ręki.

    Zarządzenie Nr 21-10 - Załącznik - Regulamin spotkań panelowych.

Zarządzenie Nr 20-10 z dnia 23.02.2010 r. w sprawie powołania Zespołu projektowego do realizacji projektu JĘZYKI JUŻ nieOBCE.

Zarządzenie Nr 19-10 z dnia 23.02.2010 r. w sprawie wprowadzenia wzoru aneksu do umowy określającej warunki odpłatności za usługi edukacyjne.

Zarządzenie Nr 18-10 z dnia 23.02.2010 r. w sprawie zasad tworzenia, rejestracji i działania uczelnianych organizacji studenckich w PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 17-10 z dnia 16.02.2010 r. w sprawie ustanowienia w dniu 23 lutego 2010 roku godzin rektorskich w PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 16-10 z dnia 09.02.2010 r. zmieniające zarządzenie w spr. wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień pub., kt. wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

Zarządzenie Nr 15-10 z dnia 09.02.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników niebędących nauczycielami akad..

Zarządzenie Nr 14-10 z dnia 09.02.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz terminu ich wypłat dla nauczycieli akad..

Zarządzenie Nr 13-10 z dnia 09.02.2010 r.w sprawie rodzajów kosztów na działania związane z organizacją wymiany studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akade.

Zarządzenie Nr 12-10 z dnia 09.02.2010 r. w sprawie zasad podziału grantu LLP Erasmus na wyjazdy studentów i pracowników w roku akad. 2009-2010.

Zarządzenie Nr 11-10 z dnia 02.02.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań w sprawach zamówień publicznych przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej.

Zarządzenie Nr 10-10 z dnia 02.02.2010 r. w sprawie powołania kapituły Medalu Zasłużony dla Uczelni.

Zarządzenie Nr 09-10 z dnia 19.01.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydziału odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży.

Zarządzenie Nr 8-10 z dnia 19.01.2010 r. w sprawie ustalenia Instrukcji kancelaryjnej PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 7-10 z dnia 19.01.2010 r. w sprawie Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych.

Zarządzenie Nr 6-10 z dnia 19.01.2010 r. w sprawie powołania Koordynatora ECTS na kierunku Pedagogika.

Zarządzenie Nr 5-10 z dnia 12.01.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad dokumentowania przydziału zajęć dydaktycznych i rozliczeń wykonanych zajęć dydaktycznych.

Zarządzenie Nr 04-10 z dnia 05.01.2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Warsztatów Planowania Kariery organizowanych w ramach projektu PWSZ we Włocławku-wiedza i zawód w zasięgu ręki.

    Zarządzenie Nr 04-10 - Załącznik - Regulamin Warsztatów Planowania Kariery.

Zarządzenie Nr 3-10 z dnia 05.01.2010 r. w spr. ustalenia Regulaminu specjalności Zarządzanie finansami przedsiębiorstw uruchomionej w ramach projektu PWSZ we Włocławku-wiedza i zawód w zasięgu ręki.

    Zarządzenie Nr 3-10 - Załącznik - Regulamin specjalnosci Zarządzanie finansami przedsiebiorstw.

Zarządzenie Nr 2-10 z dnia 05.01.2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień pub, kt. wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

Zarządzenie Nr 1-10 z dnia 04.01.2010 r. w sprawie organizacji i sposobu realizacji zadań w zakresie ochrony danych osobowych.