Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2009

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 15.12.2009 r.:
 

 Uchwała Nr 135-09 w sprawie upoważnienia Prorektora ds. Rozwoju do podjęcia działań zmierzających do zmiany nazwy PWSZ we Włocławku

Uchwała Nr 134-09 w sprawie upoważnienia Rektora PWSZ we Włocławku do podejmowania czynności zmierzających do poszerzenia bazy dydaktycznej

Uchwała Nr 133-09 w sprawie wyrażenia zgody na realizację zakupów inwestycyjnych

Uchwała Nr 132-09 w sprawie wyrażenia zgody na prefinansowanie wydatków w ramach projektu - JĘZYKI JUŻ nieOBCE realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Uchwała Nr 131-09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy i realizację projektu - JĘZYKI JUŻ nieOBCE

Uchwała Nr 130-09 w sprawie wyrażenia zgody na prefinansowanie wydatków w ramach projektu – „PWSZ we Włocławku - wiedza i zawód w zasięgu ręki” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierowników o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Uchwała Nr 129-09 w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń pracowników

Uchwała Nr 128-09 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych od roku akademickiego 2009/2010

Uchwała Nr 127-09 w sprawie uchwalenia korekty planu rzeczowo-finansowego PWSZ we Włocławku na rok 2009

Uchwała Nr 126-09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 125-09 w sprawie zatwierdzenia listy przedmiotów, których niezaliczenie uniemożliwia uzyskanie wpisu warunkowego na kolejny semestr

Uchwała Nr 124-09 w sprawie likwidacji specjalności na kierunku Zarządzanie

Uchwała Nr 123-09 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie studiów stacjonarnych na kierunku Stosunki międzynarodowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla specjalności Analiza rynku krajowego i międzynarodowego

Uchwała Nr 122-09 w sprawie likwidacji specjalności na kierunku Stosunki międzynarodowe

Uchwała Nr 121-09 w sprawie likwidacji specjalności na kierunku Filologia polska

Uchwała Nr 120-09 w sprawie likwidacji specjalizacji na kierunku Filologia

Uchwała Nr 119-09 w sprawie likwidacji specjalizacji na kierunku Filologia

Uchwała Nr 118-09 w sprawie utworzenia kursu przygotowania pedagogicznego oraz zatwierdzenia planu i programu nauczania
 
 
 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 03.11.2009 r.:
 

 Uchwała Nr 117-09 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko Dyrektora Instytutu Humanistycznego

Uchwała Nr 116-09 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczycieli akademickich

Uchwała Nr 115-09 w sprawie przekształcenia Instytutu Filologicznego w Instytut Humanistyczny

 
 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 27.10.2009 r.:
 

Uchwała Nr 114-09 w sprawie utworzenia specjalności na kierunku Pedagogika oraz zatwierdzenia planów studiów i programów nauczania

Uchwała Nr 113-09 w sprawie uchwalenia korekty planu rzeczowo-finansowego PWSZ we Włocławku na rok 2009
 

 
Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 13.10.2009 r.:
 

Uchwała Nr 112-09 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczyciela akademickiego

Uchwała Nr 111-09 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Informatyki

Uchwała Nr 110-09 w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem zbadania sprawozdania finansowego PWSZ we Włocławku za rok 2009

Uchwała Nr 109-09 w sprawie określenia warunków zwalniania studentów PWSZ we Włocławku z obowiązku odbycia praktyki studenckiej

Uchwała Nr 108-09 w sprawie uruchomienia studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 107-09 w sprawie utworzenia kierunku studiów pod nazwą Wychowanie fizyczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 106-09 w sprawie utworzenia kierunku studiów pod nazwa Logistyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 105-09 w sprawie utworzenia specjalności na kierunku Informatyka oraz zatwierdzenia planów studiów i programów nauczania

Uchwała Nr 104-09 w sprawie przyjęcia informacji o współpracy międzynarodowej prowadzonej przez PWSZ we Włocławku w roku akademickim 2008-2009

Uchwała Nr 103-09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku za rok 2008-2009 wraz z informacją dotyczącą obsady kadrowej na prowadzonych kierunkach studiów

 
 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 29.09.2009 r.:
 

Uchwała Nr 102-09 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie limitów przyjęć studentów na niektóre kierunki studiów

Uchwała Nr 101-09 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczycieli akademickich

Uchwała Nr 100-09 w sprawie przekształcenia Instytutu Nauk Społecznych w Instytut Nauk Społecznych i Informatyki

Uchwała Nr 99-09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy i realizację projektu PWSZ we Włocławku-wiedza i zawód w zasięgu ręki
 
 
 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 15.09.2009 r.:
 

Uchwała Nr 98-09 w sprawie zatwierdzenia programu studiów podyplomowych Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Uchwała Nr 97-09 w sprawie zatwierdzenia programu studiów podyplomowych Zarządzanie w administracji publicznej i sferze usług społecznych

Uchwała Nr 96-09 w sprawie zatwierdzenia programu studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy

Uchwała Nr 95-09 w sprawie zatwierdzenia programu studiów podyplomowych Podatki i prawo podatkowe

Uchwała Nr 94-09 w sprawie zatwierdzenia programu studiów podyplomowych Zarządzanie przedsiębiorstwem

Uchwała Nr 93-09 w sprawie zatwierdzenia programu studiów podyplomowych Administracja publiczna

Uchwała Nr 92-09 w sprawie zatwierdzenia programu studiów podyplomowych Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe

Uchwała Nr 91-09 w sprawie utworzenia i zatwierdzenia programu studiów podyplomowych Rachunkowość i finanse dla nauczycieli od roku akademickiego 2009/2010

Uchwała Nr 90-09 w sprawie utworzenia i zatwierdzenia programu studiów podyplomowych Rachunkowość i finanse od roku akademickiego 2009/2010

Uchwała Nr 89-09 w sprawie utworzenia i zatwierdzenia programu studiów podyplomowych Negocjacje i mediacje od roku akademickiego 2009/2010

Uchwała Nr 88-09 w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych przez PWSZ we Włocławku

Uchwała Nr 87-09 w sprawie ustalania liczebności grup studenckich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w PWSZ we Włocławku

Uchwała Nr 86-09 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie studiów stacjonarnych na kierunku Stosunki międzynarodowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2008/2009

Uchwała Nr 85-09 w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Zarządzanie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickiego 2007/2008 oraz 2008/2009

 Uchwała Nr 84-09 w sprawie utworzenia nowej specjalizacji nauczycielskiej na kierunku Filologia polska oraz zatwierdzenia planu studiów i programu nauczania

Uchwała Nr 83-09 w sprawie utworzenia nowych specjalizacji nauczycielskich na kierunku Filologia oraz zatwierdzenia planów studiów i programów nauczania

Uchwała Nr 82-09 w sprawie zaopiniowania kandydatury dra Ernesta Kuczyńskiego na stanowisko redaktora naczelnego wydawnictwa w PWSZ we Włocławku

Uchwała Nr 81-09 w sprawie zaopiniowania rezygnacji dra Jana Beksińskiego ze stanowiska redaktora naczelnego wydawnictwa w PWSZ we Włocławku

Uchwała Nr 80-09 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczycieli akademickich

Uchwała Nr 79-09 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych od roku akademickiego 2009/2010
 

 
Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 16.06.2009 r.:
 

Uchwała Nr 78-09 w sprawie utworzenia podyplomowych studiów Administracja publiczna od roku akademickiego 2009-2010

Uchwała Nr 77-09 w sprawie utworzenia podyplomowych studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne od roku akademickiego 2009-2010

Uchwała Nr 76-09 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat studentów PWSZ we Włocławku

Uchwała Nr 75-09 w sprawie wyrażenia opinii o kandydatce na stanowisko Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Uchwała Nr 74-09 w sprawie wyrażenia opinii o kandydatce na stanowisko Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych

Uchwała Nr 73-09 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczycieli akademickich

Uchwała Nr 72-09 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia specjalizacji na kierunku Filologia specjalności Filologia germańska

Uchwała Nr 71-09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ramowego programu nauczania i przyjęcia planu studiów na specjalizacji tłumaczeniowej na kierunku Filologia na specjalności Filologia angielska w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 70-09 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów nauczania na kierunku Stosunki międzynarodowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od roku akademickiego 2009/2010

Uchwała Nr 69-09 w sprawie utworzenia specjalności na kierunku Stosunki międzynarodowe w PWSZ we Włocławku

Uchwała Nr 68-09 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia specjalności na kierunku Stosunki międzynarodowe w PWSZ we Włocławku

Uchwała Nr 67-09 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów nauczania na kierunku Zarządzanie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od roku akademickim 2009/2010

Uchwała Nr 66-09 w sprawie utworzenia specjalności Zarządzanie finansami przedsiębiorstw na kierunku Zarządzanie w PWSZ we Włocławku

Uchwała Nr 65-09 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia specjalności na kierunku Zarządzanie w PWSZ we Włocławku
 
 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 26.05.2009 r.:
 

Uchwała Nr 64-09 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów nauczania na kierunku Administracja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2009 roku

Uchwała Nr 63-09 w sprawie utworzenia specjalności na kierunku Administracja w PWSZ we Włocławku

Uchwała Nr 62-09 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów nauczania na kierunku Filologia polska w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2009 roku

Uchwała Nr 61-09 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów nauczania na kierunku Filologia, specjalności Filologia rosyjska w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2009 roku

Uchwała Nr 60-09 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów nauczania na kierunku Filologia, specjalności Filologia germańska w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2009 roku

Uchwała Nr 59-09 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów nauczania na kierunku Filologia, specjalności Filologia angielska w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2009 roku

Uchwała Nr 58-09 w sprawie utworzenia specjalizacji na kierunku Filologia, specjalności Filologia germańska w PWSZ we Włocławku

Uchwała Nr 57-09 w sprawie ustalenia Warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w PWSZ we Włocławku w roku akademickim 2010-2011

Uchwała Nr 56-09 w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w PWSZ we Włocławku w roku akademickim: 2010/2011, 2011/2012 oraz 2012/2013

Uchwała Nr 55-09 w sprawie utworzenia podyplomowych studiów Zarządzanie przedsiębiorstwem od roku akademickiego 2009-2010

Uchwała Nr 54-09 w sprawie utworzenia podyplomowych studiów Bezpieczeństwo i higiena pracy od roku akademickiego 2009-2010

Uchwała Nr 53-09 w sprawie utworzenia podyplomowych studiów Podatki i prawo podatkowe od roku akademickiego 2009-2010

Uchwała Nr 52-09 w sprawie utworzenia podyplomowych studiów Zarządzanie w administracji publicznej i sferze usług społecznych od roku akademickiego 2009-2010

Uchwała Nr 51-09 w sprawie utworzenia podyplomowych studiów Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych od roku akademickiego 2009-2010

Uchwała Nr 50-09 w sprawie zasad ustalenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickim zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych od roku akademickiego 2009/2010
 

 
Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 05.05.2009 r.:
 

Uchwała Nr 49-09 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczycieli akademickich

Uchwała Nr 48-09 w sprawie zasad dofinansowania wyjazdów studentów i pracowników PWSZ za granicę w ramach LLP Erasmus w roku akademickim 2009-2010

Uchwała Nr 47-09 w sprawie warunków i trybu kierowania przez uczelnię za granicę w ramach LLP Erasmus studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickim w roku akademickim 2009/2010

Uchwała Nr 46-09 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego PWSZ we Włocławku.

Uchwała Nr 45-09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ we Włocławku za rok 2008.
 

 
Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 24.02.2009 r.:
 

Uchwała Nr 44-09 w sprawie ustanowienia Święta włocławskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Uchwała Nr 43-09 w sprawie wyrażenia opinii oraz upoważnienia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku do działania na rzecz poszerzenia bazy dydaktycznej

Uchwała Nr 42-09 w sprawie określenia wytycznych do planów studiów i programów nauczania.

Uchwała Nr 41-09 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczyciela akademickiego
 
 
 
Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 20.01.2009 r.:
 

Uchwała Nr 40-09  w sprawie powołania studentów w skład odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów
 
Uchwała Nr 39-09  w sprawie powołania studentów w skład komisji dyscyplinarnej dla studentów
 
Uchwała Nr 38-09  w sprawie wprowadzenia zmian w ramowym planie studiów stacjonarnych na kierunku Stosunki międzynarodowe specjalność Analiza rynku krajowego i międzynarodowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2007 roku
 
Uchwała Nr 37-09  w sprawie wprowadzenia zmian w ramowym planie studiów stacjonarnych na kierunku Stosunki międzynarodowe specjalność Integracja europejska w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2008 roku

Uchwała Nr 36-09 w sprawie wprowadzenia zmian w ramowym planie studiów stacjonarnych na kierunku Administracja specjalność Administracja samorządowa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2008 roku

Uchwała Nr 35-09  w sprawie wprowadzenia zmian w ramowym planie studiów niestacjonarnych na kierunku Administracja specjalność Administracja samorządowa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszyrok studiów od 1.10.2008 roku

Uchwała Nr 34-09  w sprawie wprowadzenia zmian w ramowym planie studiów stacjonarnych na kierunku Administracja specjalność Administracja bezpieczeństwa publicznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2008 roku

Uchwała Nr 33-09  w sprawie wprowadzenia zmian w ramowym planie studiów niestacjonarnych na kierunku Administracja specjalność Administracja bezpieczeństwa publicznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiówod 1.10.2008 roku

Uchwała Nr 32-09 w sprawie wprowadzenia zmian w ramowym planie studiów stacjonarnych na kierunku Administracja specjalność Administracja samorządowa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2007 roku

Uchwała Nr 31-09 w sprawie wprowadzenia zmian w ramowym planie studiów niestacjonarnych na kierunku Administracja specjalność Administracja samorządowa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2007 roku

Uchwała Nr 30-09 w sprawie wprowadzenia zmian w ramowym planie studiów stacjonarnych na kierunku Administracja specjalność Administracja bezpieczeństwa publicznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2007 roku

Uchwała Nr 29-09  w sprawie wprowadzenia zmian w ramowym planie studiów niestacjonarnych na kierunku Administracja specjalność Administracja bezpieczeństwa publicznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2007 roku

Uchwała Nr 28-09  w sprawie wprowadzenia zmian w ramowym planie studiów stacjonarnych na kierunku Zarządzanie specjalność Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem w PWSZ we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2008 roku

Uchwała Nr 27-09  w sprawie wprowadzenia zmian w ramowym planie studiów niestacjonarnych na kierunku Zarządzanie specjalność Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów

Uchwała Nr 26-09 w sprawie wprowadzenia zmian w ramowym planie studiów stacjonarnych na kierunku Zarządzanie specjalność Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2007 roku

Uchwała Nr 25-09 w sprawie wprowadzenia zmian w ramowym planie studiów stacjonarnych na kierunku Zarządzanie specjalność Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2008 roku

Uchwała Nr 24-09 w sprawie wprowadzenia zmian w ramowym planie studiów stacjonarnych na kierunku Zarządzanie specjalność Informatyka w zarządzaniu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2008 roku

Uchwała Nr 23-09 w sprawie wprowadzenia zmian w ramowym planie studiów stacjonarnych na kierunku Zarządzanie specjalność Informatyka w zarządzaniu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2007 roku

Uchwała Nr 22-09 w sprawie wprowadzenia zmian w ramowym planie studiów stacjonarnych na kierunku Filologia specjalności filologia rosyjska specjalizacji język rosyjski w biznesie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiówod 1.10.2008 roku

Uchwała Nr 21-09  w sprawie wprowadzenia zmian w ramowych planach studiów na kierunku Filologia polska specjalności filologia polska z językiem niemieckim specjalizacji nauczycielskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2008 roku

Uchwała Nr 20-09  w sprawie wprowadzenia zmian w ramowych planach studiów na kierunku Filologia polska specjalności filologia polska z językiem angielskim specjalizacji nauczycielskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2008 roku

Uchwała Nr 19-09  w sprawie wprowadzenia zmian w ramowych planach studiów na kierunku Filologia polska specjalizacji dziennikarskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2008 roku

Uchwała Nr 18-09 w sprawie wprowadzenia zmian w ramowym planie studiów stacjonarnych na kierunku Filologia polska specjalności filologia polska z językiem niemieckim specjalizacji nauczycielskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2007 roku

Uchwała Nr 17-09 w sprawie wprowadzenia zmian w ramowych planach studiów na kierunku Filologia polska specjalności filologia polska z językiem angielskim specjalizacji nauczycielskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2007 roku

Uchwała Nr 16-09 w sprawie wprowadzenia zmian w ramowym planie studiów stacjonarnych na kierunku Filologia polska specjalizacji dziennikarskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2007 roku

Uchwała Nr 15-09 w sprawie wprowadzenia zmian w ramowych planach studiów na kierunku Filologia specjalności filologia germańska z językiem angielskim specjalizacji nauczycielskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2008 roku

Uchwała Nr 14-09 w sprawie wprowadzenia zmian w ramowym planie studiów stacjonarnych na kierunku Filologia specjalności filologia germańska z językiem angielskim specjalizacji nauczycielskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2007 roku

Uchwała Nr 13-09 w sprawie wprowadzenia zmian w ramowym planie studiów stacjonarnych na kierunku Filologia specjalności filologia germańska specjalizacji język niemiecki w biznesie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2007 roku

Uchwała Nr 12-09 w sprawie wprowadzenia zmian w ramowym planie studiów stacjonarnych na kierunku Filologia specjalności filologia angielska z językiem niemieckim specjalizacji nauczycielskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2008 roku

Uchwała Nr 11-09 w sprawie wprowadzenia zmian w ramowym planie studiów stacjonarnych na kierunku Filologia specjalności filologia angielska specjalizacji tłumaczeniowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2008 roku

Uchwała Nr 10-09 w sprawie wprowadzenia zmian w ramowym planie studiów niestacjonarnych na kierunku Filologia specjalności filologia angielska specjalizacji tłumaczeniowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2008 roku

Uchwała Nr 09-09 w sprawie wprowadzenia zmian w ramowym planie studiów stacjonarnych na kierunku Filologia specjalności filologia angielska specjalizacji język angielski w turystyce w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2008 roku

Uchwała Nr 08-09 w sprawie wprowadzenia zmian w ramowym planie studiów stacjonarnych na kierunku Filologia specjalności filologia angielska z językiem niemieckim specjalizacji nauczycielskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2007 roku

Uchwała Nr 07-09 w sprawie wprowadzenia zmian w ramowym planie studiów niestacjonarnych na kierunku Filologia specjalności filologia angielska z językiem niemieckim specjalizacji nauczycielskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2007 roku

Uchwała Nr 06-09 w sprawie wprowadzenia zmian w ramowym planie studiów stacjonarnych na kierunku Filologia specjalności filologia angielska specjalizacji tłumaczeniowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2007 roku

Uchwała Nr 05-09 w sprawie wprowadzenia zmian w ramowym planie studiów niestacjonarnych na kierunku Filologia specjalności filologia angielska specjalizacji tłumaczeniowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2007 roku

Uchwała Nr 04-09 w sprawie wprowadzenia zmian w ramowym planie studiów stacjonarnych na kierunku Filologia specjalności filologia angielska specjalizacji język angielski w turystyce w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2007 roku

Uchwała Nr 03-09  w sprawie przyjęcia informacji o współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku

Uchwała Nr 02-09  w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2009

Uchwała Nr 01-09  w sprawie uchwalenia korekty planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2008