Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora 2016

Zarządzenie Rektora Nr 85/16 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 84/16 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie powołania przedstawiciela nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w skład Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 83/16 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 82/16 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 81/16 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w 2017 roku

Zarządzenie Rektora Nr 80/16 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu podróży służbowych pracowników i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 79/16 z dnia 12 grudnia 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw nauczycieli akademickich

Zarządzenie Rektora Nr 78/16 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie rodzajów kosztów na działania związane ze wsparciem wymiany studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi pokrywanych z grantu Erasmus+ przyznanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w roku akademickim 2016/2017 oraz pokrywanych ze środków własnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na działania Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie Rektora Nr 77/16 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Programowo-Dydaktycznej dla kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 76/16 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy realizacji zamówień publicznych oraz zasad sporządzania planu rzeczowo-finansowego i planu zamówień publicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 75/16 z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie powołania przedstawicieli studentów w skład Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 74/16 z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie zmiany w składzie rady wydawniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 73/16 z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie powołania Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku na kadencję 2015-2019

Zarządzenie Rektora Nr 72/16 z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku na kadencję 2015-2019

Zarządzenie Rektora Nr 71/16 z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie włączenia kierunku studiów „Nowe media i e-biznes” do Zakładu Pedagogiki

Zarządzenie Rektora Nr 70/16 z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie włączenia kierunku studiów „Finanse i Rachunkowość” do Zakładu Zarządzania

Zarządzenie Rektora Nr 69/16 z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie likwidacji Zakładu Filologii Germańskiej i Rosyjskiej

Zarządzenie Rektora Nr 68/16 z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie powołania na rok akademicki 2016/2017 Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania uprawnień tym komisjom w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej

Zarządzenie Rektora Nr 57/16 z dnia 2 sierpnia 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 56/16 z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Przedszkola Akademickiego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 55/16 z dnia 18 lipca 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia podejmowane i odbywane przez cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 54/16 z dnia 18 lipca 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie Rektora Nr 53/16 z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie wymagań rekrutacyjnych do podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 
Zarządzenie Rektora Nr 52/16 z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia podejmowane i odbywane przez cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 
Zarządzenie Rektora Nr 51/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość oraz kierunku Nowe media i e-biznes  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2016/2017
 
Zarządzenie Rektora Nr 50/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji podstawowej i uzupełniającej na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia na kierunku Nowe media i e-biznes oraz kierunku Finanse i rachunkowość w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2016/2017
 
Zarządzenie Rektora Nr 49/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia za udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2016/2017
 
Zarządzenie Rektora Nr 48/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie warunków rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 do Akademickiej Szkoły Policealnej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 
Zarządzenie Rektora Nr 47/16 z dnia 21 czerwca 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
Zarządzenie Rektora Nr 46/16 z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2016/2017
 
Zarządzenie Rektora Nr 45/16 z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie Rektora Nr 44/16 z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia zasad sporządzania i przekazywania dokumentów w celu terminowego opracowania tygodniowych planów zajęć dydaktycznych dla poszczególnych kierunków/specjalności na studiach pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie Rektora Nr 43/16 z dnia 13 czerwca 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

Zarządzenie Rektora Nr 42/16 z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Instytucie Humanistycznym

Zarządzenie Rektora Nr 41/16 z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie powołania kierownika Filologii Angielskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 40/16 z dnia 13 czerwca 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy realizacji zamówień publicznych oraz zasad sporządzania planu rzeczowo-finansowego i planu zamówień publicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 39/16 z dnia 8 czerwca 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 38/16 z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia niestacjonarne pomostowe na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie Rektora Nr 37/16 z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Instytucie Nauk o Zdrowiu

Zarządzenie Rektora Nr 36/16 z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie ustanowienia w dniu 24 maja 2016 r. godzin rektorskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 35/16 z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie organizacji „Kursu specjalistycznego dla pielęgniarek i położnych ordynowanie leków i wypisywanie recept - część I” dla podmiotu zewnętrznego

Zarządzenie Rektora Nr 34/16 z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie Rektora Nr 33/16 z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie podziału środków przyznanych z budżetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2016

Zarządzenie Rektora Nr 32/16 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Informatyki

Zarządzenie Rektora Nr 31/16 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Administracji

Zarządzenie Rektora Nr 30/16 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji ds. brakowania uszkodzonych wersji elektronicznych prac dyplomowych

Zarządzenie Rektora Nr 29/16 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru przez uczelnię za granicę w ramach Erasmus+ studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie Rektora Nr 28/16 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad postępowania w przypadku ataku terrorystycznego

Zarządzenie Rektora Nr 27/16 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Zarządzania

Zarządzenie Rektora Nr 26/16 z dnia 25 kwietnia 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów i formy rekrutacji oraz ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Akademickim przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Rektora Nr 25/16 z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy na świadczenie usług opiekuńczo – wychowawczych przez Przedszkole Akademickie

Zarządzenie Rektora Nr 24/16 z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Filologii Angielskiej

Zarządzenie Rektora Nr 23/16 z dnia 18 kwietnia 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie Rektora Nr 22/16 z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Mechaniki i budowy maszyn

Zarządzenie Rektora Nr 21/16 z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Pedagogiki

Zarządzenie Rektora Nr 20/16 z dnia 21 marca 2016 roku  w sprawie powołania uczelnianej komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie Rektora Nr 19/16 z dnia 21 marca 2016 roku  w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie Rektora Nr 18/16 z dnia 21 marca 2016 roku  w sprawie ustalenia wzoru podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie Rektora Nr 17/16 z dnia 21 marca 2016 roku  w sprawie określenia warunków i trybu postępowania kandydata ubiegającego się o przyjęcie  na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie Rektora Nr 16/16 z dnia 21 marca 2016 roku  w sprawie powołania Biura rekrutacyjnego oraz określenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji podstawowej i uzupełniającej na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie Rektora Nr 15/16 z dnia 14 marca 2016 roku  w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 14/16 z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru oświadczenia kandydata na studia stacjonarne w uczelni publicznej lub studenta przenoszącego się z innej uczelni o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 13/16 z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie zasad podziału grantu na wyjazdy zagraniczne pracowników w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie Rektora Nr 12/16 z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 11/16 z dnia 22 lutego 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad tworzenia, rejestracji i działania uczelnianych organizacji studenckich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 10/16 z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie oceny systemu kontroli zarządczej

Zarządzenie Rektora Nr 9/16 z dnia 15 lutego 2015 roku w sprawie zmiany wzoru karty obiegowej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 8/16 z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i staży w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 7/16 z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji ze stanowiska kierownika Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego

Zarządzenie Rektora Nr 6/16 z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 5/16 z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 4/16 z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany wzoru karty obiegowej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 3/16 z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie powołania komisji do brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej w Archiwum Zakładowym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 2/16 z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie określenia terminów i formy rekrutacji oraz ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Akademickim przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Rektora Nr 1/16 z dnia 12 stycznia 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2015/2016