Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora 2012

 

Zarządzenie nr 113/12 z dnia 27.12.2012 r. ustalenia wzoru ankiety ewaluacyjnej dla zajęć realizowanych  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 112/12 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 111/12 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 110/12 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie szczegółowych zasad hospitowania zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku 

Zarządzenie nr 109/12 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie ustalenia zasad dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich                                                               

Zarządzenie nr 108/12 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie określenia wzoru i trybu przeprowadzania anonimowej ankiety dla studentów/słuchaczy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 107/12 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Praktyk w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 106/12 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy realizacji zamówień publicznych oraz zasad sporządzania planu rzeczowo-finansowego i planu zamówień publicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 105/12 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji kancelaryjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 104/12 z dnia 17.12.2012 r. w sprawie ustalenia kompetencji i zakresu działań w procesie wdrażania zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania procesem dydaktycznym na studiach pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 103/12 z dnia 12.12.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz terminu ich wypłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla nauczycieli akademickich

Zarządzenie nr 102/12 z dnia 11.12.2012 r. w sprawie ustanowienia w dniu 18 grudnia 2012 r. godzin rektorskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 101/12 z dnia 11.12.2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 100/12 z dnia 04.12.2012 r. w sprawie powołania Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 99/12 z dnia 03.12.2012 r. w sprawie powołania na rok akademicki 2012/2013 komisji ds. dofinansowania zadań związanych z kształceniem studentów niepełnosprawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 98/12 z dnia 13.11.2012 r. w sprawie powołania przedstawicieli studentów w skład Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 97/12 z dnia 31.10.2012 r. w prawie powołania na rok akademicki 2012/2013 Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania uprawnień tym komisjom w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej

Zarządzenie nr 96/12 z dnia 30.10.2012 r. w prawie likwidacji Zakładu Filologii Polskiej.

Zarządzenie nr 95/12 z dnia 30.10.2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 99/11 z dnia 22 września 2011 r. w prawie powołania Rady Wydawniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 94/12 z dnia 30.10.2012 r. w sprawie jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 93/12 z dnia 29.10.2012 r. w sprawie likwidacji Zakładu Stosunków Międzynarodowych

Zarządzenie nr 92/12 z dnia 29.10.2012 r. w sprawie powołania koordynatora merytorycznego wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania procesem dydaktycznym.

Zarządzenie nr 91/12 z dnia 29.10.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz terminu ich wypłat na studiach podyplomowych i w innych formach doskonalenia zawodowego dla nauczycieli akademickich

Zarządzenie nr 90/12 z dnia 16.10.2012 r. w sprawie procedur planowania i rozliczania kosztów organizacji konferencji oraz  narad, wykładów, zawodów sportowych, konkursów, imprez i uroczystości organizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku.

Zarządzenie nr 89/12 z dnia 08.10.2012 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów określających warunki odpłatności za kształcenie na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach, organizowanych przez Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie nr 88/12 z dnia 02.10.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie nr 87/12 z dnia 02.10.2012 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 44/11 i 22/12 w sprawie Regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie nr 86/12 z dnia 02.10.2012 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 37/07 z dnia 03 lipca 2007 roku w sprawie powołania komisji do spraw nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi i określenia regulaminu jej pracy.

Zarządzenie nr 85/12 z dnia 26.09.2012 r. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 Regulaminu dofinansowania zadań związanych ze stwarzaniem studentom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie nr 84/12 z dnia 26.09.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2012/2013

Zarządzenie nr 83/12 z dnia 26.09.2012 r. w sprawie powołania Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 82/12 z dnia 20.09.2012 r. w sprawie Regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Zarządzenie nr 81/12 z dnia 19.09.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2012/2013.
 
Zarządzenie nr 80/12 z dnia 18.09.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Pedagogiki oraz określenia regulaminu prac komisji konkursowej.
 
Zarządzenie nr 79/12 z dnia 18.09.2012 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Pedagogiki.
 
Zarządzenie nr 78/12 z dnia 04.09.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia podyplomowe oraz innych form doskonalenia zawodowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2012/2013.
 
Zarządzenie nr 77/12 z dnia 04.09.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzorów umów określających warunki odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Zarządzenie nr 76/12 z dnia 04.09.2012 r. zmieniające Regulamin spotkań panelowych organizowanych w ramach projektu "PWSZ we Włocławku - wiedza i zawód w zasięgu ręki".
 
Zarządzenie nr 75/12 z dnia 04.09.2012 r. zmieniające Regulamin specjalności Zarządzanie finansami przedsiębiorstw uruchomionej w ramach projektu "PWSZ we Włocławku - wiedza i zawód w zasięgu ręki".
 
Zarządzenie nr 74/12 z dnia 04.09.2012 r. zmieniające Regulamin Warsztatów Planowania Kariery organizowanych w Biurze Karier w ramach projektu "PWSZ we Włocławku - wiedza i zawód w zasięgu ręki".
 
Zarządzenie nr 73/12 z dnia 04.09.2012 r. zmieniające Regulamin staży studenckich organizowanych w ramach "PWSZ we Włocławku - wiedza i zawód w zasięgu ręki".
 
Zarządzenie 72/12 z dnia 04.09.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Zarządzenie nr 71/12 z dnia 04.09.2012 r. w sprawie sposobu wyłaniania grupy 5% najlepszych studentów danego kierunku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Zarządzenie nr 70/12 z dnia 27.08.2012 r. w sprawie określenia terminów drugiej rekrutacji uzupełniającej na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2012/2013.

Zarządzenie nr 69/12 z dnia 24.07.2012 r. w sprawie rodzajów kosztów na działania związane z organizacją wymiany studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi pokrywanych z grantu LLP Erasmus przyznanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na działania zdecentralizowane w roku akademickim 2012/2013 oraz pokrywanych ze środków własnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na działania zdecentralizowane LLP Erasmus w roku akademickim 2012/2013

Zarządzenie nr 68/12 z dnia 24.07.2012 r. w sprawie zasad podziału grantu LLP Erasmus przyznanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na działania zdecentralizowane - wyjazdy studentów i pracowników w roku akademickim 2012/2013

Zarządzenie nr 67/12 z dnia 23.07.2012 r. w sprawie określenia terminu rekrutacji uzupełniającej na pierwszy rok studiów Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku na rok akademicki 2012/2013

Zarządzenie nr 66/12 z dnia 23.07.2012 r. w sprawie powołania uczelnianej komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2012/2013

Zarządzenie nr 65/12 z dnia 16.07.2012 r. w sprawie planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

Zarządzenie nr 64/12 z dnia 16.07.2012 r. w sprawie ustalenia zasad dokumentowania przydziału zajęć dydaktycznych i rozliczeń wykonanych zajęć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 63/12 z dnia 16.07.2012 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji gospodarki kasowej” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

 
Zarządzenie nr 62/12 z dnia 16.07.2012 r. w sprawie zmiany „Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 
Zarządzenie nr 61/12 z dnia 09.07.2012 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów określających warunki odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 
Zarządzenie nr 60/12 z dnia 09.07.2012 r. w spawie wysokości wnoszenia opłat za wydane dokumenty w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 
Zarządzenie nr 59/12 z dnia 03.07.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz określenia regulaminu prac komisji konkursowej
 
Zarządzenie nr 58/12 z dnia 02.07.2012 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2012/2013
 
Zarządzenie nr 57/12 z dnia 26.06.2012 r. Zmiana zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 
Zarządzenie nr 56/12 z dnia 26.06.2012 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Instytutu Humanistycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 
Zarządzenie nr 55/12 z dnia 26.06.2012 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2012/2013
 
Zarządzenie nr 54/12 z dnia 26.06.2012 r. w sprawie podziału środków przyznanych z budżetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2012
 
Zarządzenie nr 53/12 z dnia 26.06.2012 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru podania o przyjęcie na studia podyplomowe i wzoru podania o przyjęcie na kursy organizowane przez Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

 

Zarządzenie nr 52/12 z dnia 19.06.2012 r. w sprawie ustalenia zasad sporządzania i przekazywania dokumentów w celu terminowego opracowania tygodniowych planów zajęć dydaktycznych dla poszczególnych kierunków/specjalności  na studiach pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2012/2013

Zarządzenie nr 51/12 z dnia 19.06.2012 r. w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 50/12 z dnia 19.06.2012 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2012/2013

Zarządzenie nr 49/12 z dnia 19.06.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy realizacji zamówień publicznych oraz zasad sporządzania planu rzeczowo-finansowego i planu zamówień publicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 48/12 z dnia 18.06.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Informatyki oraz określenia regulaminu prac komisji konkursowej

Zarządzenie nr 46/12 z dnia 12.06.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości kaucji zabezpieczającej w Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 45/12 z dnia 12.06.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 44/12 z dnia 29.05.2012 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2012/2013

Zarządzenie nr 43/12 z dnia 29.05.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Pedagogiki oraz określenia regulaminu prac komisji konkursowej

Zarządzenie nr 42/12 z dnia 29.05.2012 r. w sprawie ustalenia wzoru podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2012/2013

Zarządzenie nr 41/12 z dnia 29.05.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Filologii Angielskiej oraz określenia regulaminu prac komisji konkursowej

Zarządzenie nr 40/12 z dnia 29.05.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Administracji oraz określenia regulaminu prac komisji konkursowej

Zarządzenie nr 39/12 z dnia 29.05.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Zarządzania oraz określenia regulaminu prac komisji konkursowej

Zarządzenie nr 38/12 z dnia 22.05.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad i trybu dofinansowania zakupu okularów ochronnych do pracy przy komputerze

Zarządzenie nr 37/12 z dnia 22.05.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2011/2012 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 36/12 z dnia 22.05.2012 r. w sprawie powołania Uczelnianego Koordynatora ECTS w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 35/12 z dnia 22.05.2012 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Pedagogiki

Zarządzenie nr 34/12 z dnia 22.05.2012 r. w sprawie odwołania Kierownika Zakładu Pedagogiki

Zarządzenie nr 33/12 z dnia 15.05.2012 r. w sprawie ustanowienia w dniu  25 maja 2012 roku godzin rektorskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku oraz zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2011/2012 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 32/12 z dnia 08.05.2012 r. w sprawie zasad  przypisywania  punktów ECTS w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 31/12 z dnia 08.05.2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. warunków i trybu kierowania przez uczelnię za granicęw ramach LLP Erasmus studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi w roku akademickim 2012/2013.

Zarządzenie nr 30/12 z dnia 24.04.2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu redukcji zatrudnienia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku  

Zarządzenie nr 29/12 z dnia 24.04.2012 r. w sprawie trybu postępowania przy ogłaszaniu konkursów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich

Zarządzenie nr 28/12 z dnia 24.04.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia podyplomowe oraz kursy dokształcające prowadzone w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2011/2012

Zarządzenie nr 27/12 z dnia 24.04.2012 r. w sprawie ustalenia wzoru podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2012/2013

Zarządzenie nr 26/12 z dnia 24.04.2012 r. w sprawie elektronicznej rejestracji kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku


Zarządzenie nr 25/12 z dnia 17.04.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w przepisach kancelaryjno-archiwalnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 24/12 z dnia 17.04.2012 r. w sprawie powołania biura rekrutacyjnego na okres prowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2012/2013

Zarządzenie nr 23/12 z dnia 17.04.2012 r. w sprawie określenia terminów rekrutacji na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2012/2013

Zarządzenie nr 22/12 z dnia 17.04.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 21/12 z dnia 17.04.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 20/12 z dnia 10.04.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydziału odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalentu za pranie odzieży i środków utrzymania higieny osobistej pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 19/12 z dnia 10.04.2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
we Włocławku

Zarządzenie nr 18/12 z dnia 02.04.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania przedstawicieli studentów w skład Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 17/12 z dnia 20.03.2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 16/12 z dnia 12.03.2012 r. w sprawie ustalenia wzoru karty obiegowej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 15/12 z dnia 28.02.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Instrukcji tworzenia, przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze  środków unijnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 14/12 z dnia 06.03.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i wdrożenia programów kształcenia zgodnie z krajowymi Ramami Kwalifikacji i aktualnymi uregulowaniami prawnymi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 13/12 z dnia 05.03.2012 r. w sprawie przyznania Medalu okolicznościowego z okazji jubileuszu 10-lecia PWSZ we Włocławku

Zarządzenie nr 12/12 z dnia 28.02.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2011/2012 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 11/12 z dnia 28.02.2012 r. w sprawie powołania na stanowisko Redaktora Naczelnego Wydawnictwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 10/12 z dnia 27.02.2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Obrad Kolegium Rektorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 9/12 z dnia 21.02.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie dofinansowania zadań związanych z kształceniem studentów niepełnosprawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 8/12 z dnia 21.02.2012 r. w sprawie zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa studentów w projekcie "Dobra praktyka najlepszym nauczycielem"

Zarządzenie nr 7/12 z dnia 20.02.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Zakładowego Regulaminu Premiowania

Zarządzenie nr 6/12 z dnia 20.02.2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 5/12 z dnia 07.02.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku"

Zarządzenie nr 4/12 z dnia 31.01.2012 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i wdrożenia programów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji i aktualnymi uregulowaniami prawnymi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 3/12 z dnia 23.01.2012 r. w sprawie zasad podziału grantu LLP Erasmus przyznanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na działania zdecentralizowane - wyjazdy studentów i pracowników w roku akademickim 2011/2012

Zarządzenie nr 2/12 z dnia 23.01.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy realizacji zamówień publicznych oraz zasad sporządzania planu rzeczowo-finansowego i planu zamówień publicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 1/12 z dnia 10.01.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2011/2012