Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2014

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 16 grudnia  2014 r.

Uchwała Nr 68/14 w sprawie zmiany Statutu Przedszkola Akademickiego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 67/14 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Inżynieria zarządzania na studiach stacjonarnych oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalnościach: Inżynieria logistyki oraz Systemy informacyjne w przedsiębiorstwie dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 66/14 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów informatyka dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016

Uchwała Nr 65/14 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów administracja dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016

Uchwała Nr 64/14 zmieniająca plan rzeczowo-finansowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2014

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 25 listopada  2014 r.

Uchwała Nr 63/14 w sprawie zmiany Statutu Akademickiej Szkoły Policealnej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 62/14 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów

Uchwała Nr 61/14 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla studentów

Uchwała Nr 60/14 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich

Uchwała Nr 59/14 w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 58/14 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku za rok akademicki 2013/2014

Uchwała Nr 57/14 w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów stacjonarnych na kierunku inżynieria zarządzania

Uchwała Nr 56/14 w sprawie określenia wytycznych do tworzenia programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia i studiów podyplomowych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 28 października  2014 r.

Uchwała Nr 55/14 w sprawie przyjęcia informacji o współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku w roku akademickim 2013/2014

Uchwała Nr 54/14 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz poszerzenia bazy dydaktycznej

Uchwała Nr 53/14 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 52/14 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Wyborczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 51/14 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 50/14 w sprawie zatwierdzenia programu dwusemestralnych Studiów Podyplomowych w zakresie: Teleinformatyka.

Uchwała Nr 49/14 w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem zbadania sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku za rok 2014

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 29 września 2014 r.

Uchwała Nr 48/14 w sprawie wprowadzenia wzorów umów określających warunki odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 47/14 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie powołania na stanowisko Dyrektora Instytutu Humanistycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 46/14 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 45/14 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych

Uchwała Nr 44/14 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie kursu doskonalącego „Kurs języka angielskiego z elementami metodyki nauczania w ramach projektu numer POKL 09.04.00-04-001/13, realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, zatwierdzenia programu kursu oraz likwidacji Kurs przedsiębiorczości w ramach powyższego projektu.

Uchwała Nr 43/14 w sprawie przyjęcia definicji studiów niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 42/14 zmieniająca plan rzeczowo-finansowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2014

Uchwała Nr 41/14 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku 

 

Uchwały z nadzwyczajnego posiedzenia Senatu z dnia 02 września 2014 r.

Uchwała Nr 40/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy i prefinansowanie wydatków w ramach projektu "Zaopiekuj się swoją przyszłością" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych

Uchwała Nr 39/14 w sprawie uchwalenia zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2014

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 24 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr 38-14 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 37-14 w sprawie wyrażenia utworzenia kursu przygotowującego do egzaminu Cambridge First Certificate in English dla absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku i zatwierdzenia programu kursu

Uchwała Nr 36-14 w sprawie utworzenia kursu przygotowującego do egzaminu Cambridge First Certificate in English dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku i zatwierdzenia programu kursu

Uchwała Nr 35-14 w sprawie ustalenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 34-14 w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2014

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 27 maja 2014 r.

Uchwała Nr 33-14 w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji

Uchwała Nr 32-14 w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji

Uchwała Nr 31-14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Suleyman Sah University

Uchwała Nr 30-14 w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 29-14 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie kursu dokształcającego „Kurs podstawowy z języka angielskiego dla nauczycieli” oraz zatwierdzenia programu kursu

Uchwała Nr 28-14 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i budowa maszyn, na specjalnościach: Obrabiarki i technologia maszyn, Inżynieria produkcji, Napęd i sterowanie maszyn, dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2014/2015 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 27-14 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Informatyka, na specjalnościach: Sieci komputerowe i telekomunikacja, Grafika komputerowa i aplikacje internetowe, Systemy informatyczne i bazy danych, dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2014/2015 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 26-14 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Zarządzanie, na specjalnościach: Zarządzanie finansami i inwestycjami, Zarządzanie logistyczne, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2014/2015 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 25-14 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Administracja, na specjalnościach: Administracja bezpieczeństwa publicznego oraz Administracja samorządowo-skarbowa, dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2014/2015 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 24-14 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na kierunku Pedagogika, na specjalnościach: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne, Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz na specjalności: Animacja społeczna i kulturowa, na studiach stacjonarnych, dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2014/2015 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 23-14 w sprawie likwidacji specjalności Wspieranie i pielęgnacja  osób starszych i niepełnosprawnych na kierunku Pedagogika na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2014 roku

Uchwała Nr 22-14 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia germańska (nauka języka od podstaw), na specjalizacjach: Język niemiecki w turystyce i biznesie, Asystent biznesowo-językowy, Asystent marketingowo-językowy, Asystent turystyczno-językowy, Nauczycielskiej, dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2014/2015 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 21-14 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na kierunku Filologia,  na specjalności Filologia angielska, na specjalizacjach: Tłumaczeniowej i Nauczycielskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz  na specjalizacjach: Język angielski w turystyce i biznesie, Asystent biznesowo-językowy, Asystent marketingowo-językowy, Asystent turystyczno-językowy, na studiach stacjonarnych, dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2014/2015 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 20-14 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Języki obce dla biznesu, dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2014/2015  w Państwowej Wyższej Szkole  Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 19-14 w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 18-14 w sprawie ustalenia „Warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2015/2016”

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 29.04.2014 r.

Uchwała Nr 17-14 w sprawie warunków i trybu kierowania przez uczelnię za granicę w ramach Erasmus+ studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi w roku akademickim 2014/2015

Uchwała Nr 16-14 w sprawie zasad dofinansowania wyjazdów studentów i pracowników PWSZ we Włocławku za granicę w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uchwała Nr 15-14 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie kursu dokształcającego „Kurs podstawowy z języka angielskiego dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III”

Uchwała Nr 14-14 w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunku studiów pedagogika, dla specjalności animacja społeczna i kulturowa oraz kierunku studiów filologia, dla specjalności  języki obce dla biznesu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2014/2015

Uchwała Nr 13-14 w sprawie utworzenia specjalności Języki obce dla biznesu na kierunku Filologia na studiach stacjonarnych  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2014/2015

Uchwała Nr 12-14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku za rok 2013

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 17.02.2014 r.

Uchwała Nr 11-14 w sprawie nadania Statutu Akademickiej Szkoły Policealnej

Uchwała Nr 10-14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Ardahan University

Uchwała Nr 9-14 w sprawie utworzenia i zatwierdzenia programu kursu języka migowego w zakresie Komunikacji Służb Społecznych II (KSS-2) w środowiskach lokalnych

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 28.01.2014 r.

Uchwała Nr 8-14 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowejwe Włocławku do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza"

Uchwała Nr 7-14 w sprawie wyboru przedstawiciela Senatu z grupy studentów do Kapituły Medalu „Zasłużony dla Uczelni” 

Uchwała Nr 6-14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Kilis 7 Aralik University

Uchwała Nr 5-14 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla studentów

Uchwała Nr 4-14 w sprawie zatwierdzenia programu dwusemestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą

Uchwała Nr 3-14 w sprawie zatwierdzenia fakultatywnego modułu przedmiotów w języku angielskim dla programu kształcenia na kierunku informatyka na studiach stacjonarnych dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2014/2015

Uchwała Nr 2-14 w sprawie zatwierdzenia fakultatywnego modułu przedmiotów w języku angielskim dla programu kształcenia na kierunku zarządzanie na studiach stacjonarnych dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2014/2015

Uchwała Nr 1-14 w sprawie  wstępnego planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2014