Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora 2013

Zarządzenie nr 101/13 z dnia 17.12.2013r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 100/13 z dnia 17.12.2013r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
w zarządzeniu zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 99/13 z dnia 17.12.2013r. w sprawie zmiany wzoru karty obiegowej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 98/13 z dnia 17.12.2013r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w 2014 roku

Zarządzenie nr 97/13 z dnia 17.12.2013r. w sprawie powołania Koordynatora ECTS na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 96/13 z dnia 17.12.2013r. w sprawie zmiany zasad przypisywania punktów ECTS 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 95/13 z dnia 18.11.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 94/13 z dnia 18.11.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 
Zarządzenie nr 93/13 z dnia 12.11.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 
Zarządzenie nr 92/13 z dnia 05.11.2013r. w sprawie powołania przedstawicieli studentów w skład Senatu Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 
Zarządzenie nr 91/13 z dnia 04.11.2013r. w sprawie jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 
Zarządzenie nr 90/13 z dnia 04.11.2013r. w sprawie powołania na rok akademicki 2013/2014 Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania uprawnień tym komisjom w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej
 
Zarządzenie nr 89/13 z dnia 21.10.2013r. w sprawie powołania Koordynatora ECTS na kierunku Pedagogika w Instytucie Humanistycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 
Zarządzenie nr 88/13 z dnia 21.10.2013r. w sprawie odwołania Koordynatora ECTS na kierunku Pedagogika w Instytucie Humanistycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
Zarządzenie nr 87/13 z dnia 07.10.2013r. w sprawie zmiany „Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku”
Zarządzenie nr 86/13 z dnia 07.10.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzania procedur rachunkowości oraz obiegu dokumentów księgowych dla projektu „PWSZ we Włocławku – wiedza i zawód w zasięgu ręki”, w ramach poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Zarządzenie nr 85/13 z dnia 07.10.2013r. zmieniające zarządzenie w prawie wprowadzenia procedur rachunkowości oraz obiegu dokumentów księgowych dla projektu „Dobra praktyka najlepszym nauczycielem”, w ramach poddziałania 3.3.2 „Efekty systemy kształcenia i doskonalenia nauczyciela – projekty konkursowe”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Zarządzenie nr 84/13 z dnia 23.09.2013r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
Zarządzenie nr 83/13 z dnia 23.09.2013r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wprowadzania wzorów umów określających warunki odpłatności za świadczone usługi edukacyjne od roku akademickiego 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
Zarządzenie nr 82/13 z dnia 24.09.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
Zarządzenie nr 81/13 z dnia 23.09.2013r. w sprawie wzorów dokumentów i trybu ich składania w zakresie stosowania zwiększonych kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 
Zarządzenie nr 80/13 z dnia 23.09.2013r. w sprawie ustalenia Zakładowego Regulaminu Premiowania
 
Zarządzenie nr 79/13 z dnia 16.09.2013r. w sprawie wprowadzenia procedur rachunkowości oraz obiegu dokumentów księgowych dla projektu POKL.09.04.00-04-001/13 realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenie i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
 
Zarządzenie nr 78/13 z dnia 16.09.2013r. w sprawie utworzenia w Instytucie Nauk Społecznych 
i Technicznych Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn
 
Zarządzenie nr 77/13 z dnia 16.09.2013r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Mechaniki i budowy maszyn w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
Zarządzenie nr 76/13 z dnia 16.09.2013r. w sprawie odwołania Kierownika Zakładu Zarządzania 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
Zarządzenie nr 75/13 z dnia 16.09.2013r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Zarządzania 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
Zarządzenie nr 74/13 z dnia 10.09.2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału 
w procesie kształcenia 
Zarządzenie nr 73/13 z dnia 10.09.2013r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów określających warunki odpłatności za świadczone usługi edukacyjne od roku akademickiego 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
Zarządzenie nr 72/13 z dnia 10.09.2013r. w sprawie wzorów dokumentów i trybu ich składania w zakresie stosowania zwiększonych kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
Zarządzenie nr 71/13 z dnia 28.08.2013r. w sprawie zmiany warunków rekrutacji do Akademickiej Szkoły Policealnej
 
Zarządzenie nr 70/13 z dnia 28.08.2013r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2013/2014
 
Zarządzenie nr 69/13 z dnia 28.08.2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie przez nauczycieli akademickich z pokoi gościnnych w budynkach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku przy ul. Mechaników 3 i przy ul. 3 Maja 17
 
Zarządzenie nr 68/13 z dnia 28.08.2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 
Zarządzenie nr 67/13 z dnia 28.08.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 
Zarządzenie nr 66/13 z dnia 28.08.2013r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania systemu HACCP 
w Przedszkolu Akademickim przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 
Zarządzenie nr 65/13 z dnia 20.08.2013r w sprawie wprowadzenia Regulaminu podróży służbowych pracowników i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.
 
Zarządzenie nr 64/13 z dnia 22.07.2013r w sprawie rodzajów kosztów na działania związane z organizacją wymiany studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi pokrywanych z grantu LLP Erasmus przeznaczonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na działania zdecentralizowane w roku akademickim 2013/2014 oraz pokrywanych ze środków własnych PWSZ we Włocławku na działania zdecentralizowane LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014.
 
Zarządzenie nr 63/13 z dnia 22.07.2013r w sprawie zasad podziału grantu LLP Erasmus przyznanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na działania zdecentralizowane- wyjazdy studentów i pracowników raku akademickim 2013/2014.
 
Zarządzenie nr 62/13 z dnia 22.07.2013r w sprawie określenia terminów rekrutacji uzupełniającej na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku na rok akademicki 2013/2014.
 
Zarządzenie nr 61/13 z dnia 22.07.2013r w sprawie zmiany Regulaminu przydziału odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalentu za pranie odzieży i środków utrzymania higieny osobistej pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.
 
Zarządzenie nr 60/13 z dnia 15.07.2013r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2013/2014.
Zarządzenie nr 59/13 z dnia 01.07.2013r. w sprawie ustalenia zasad dokumentowania przydziału zajęć dydaktycznych i rozliczeń wykonanych zajęć w Państwowej Wyższej szkole Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie nr 58/13 z dnia 26.06.2013 r. w sprawie warunków rekrutacji do Akademickiej Szkoły Policealnej.

Zarządzenie nr 57/13 z dnia 26.06.2013 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2013/2014.

Zarządzenie nr 56/13 z dnia 25.06.2013 r. w sprawie podziału środków przyznanych z budżetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2013.

Zarządzenie nr 55/13 z dnia 24.06.2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie nr 54/13 z dnia 24.06.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2013/2014.

Zarządzenie nr 53/13 z dnia 24.06.2013 r. w sprawie powołania uczelnianej komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2013/2014.

Zarządzenie nr 52/13 z dnia 17.06.2013 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2013/2014.

Zarządzenie nr 51/13 z dnia 11.06.2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich na kierunku Mechanika i budowa maszyn.

Zarządzenie nr 50/13 z dnia 06.06.2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów dokumentów rekrutacyjnych dla uczestników projektu „PWSZ we Włocławku – wiedza i zawód w zasięgu ręki”.

Zarządzenie nr 49/13 z dnia 03.06.2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Filologii Germańskiej i Rosyjskiej.

Zarządzenie nr 48/13 z dnia 28.05.2013 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2013/2014.

Zarządzenie nr 47/13 z dnia 21.05.2013 r. w sprawie ustalenia zasad sporządzania i przekazywania dokumentów w celu terminowego opracowania tygodniowych planów zajęć dydaktycznych dla poszczególnych kierunków/specjalności na studiach pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie nr 46/13 z dnia 20.05.2013 r. w sprawie ustalenia wzoru ankiety jakości kształcenia na studiach podyplomowych i kursach dokształcających organizowanych przez Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie nr 45/13 z dnia 20.05.2013 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.                             

Zarządzenie nr 44/13 z dnia 20.05.2013 r. w sprawie ustanowienia w dniu 24 maja 2013 roku godzin rektorskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie nr 43/13 z dnia 06.05.2013 r. w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie nr 42/13 z dnia 06.05.2013 r. w sprawie ustalenia wzoru podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2013/2014.

Zarządzenie nr 41/13 z dnia 06.05.2013 r. w sprawie elektronicznej rejestracji kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie nr 40/13 z dnia 06.05.2013 r. w sprawie określenia terminów rekrutacji na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2013/2014.

Zarządzenie nr 39/13 z dnia 06.05.2013 r. w sprawie powołania biura rekrutacyjnego na okres prowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2013/2014.

Zarządzenie nr 38/13 z dnia 06.05.2013 r. zmieniające Regulamin Warsztatów Planowania Kariery organizowanych w Biurze Karier w ramach projektu „PWSZ we Włocławku – wiedza i zawód w zasięgu ręki”.

Zarządzenie nr 37/13 z dnia 06.05.2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Warsztatów „Od pomysłu do zysku” organizowanych w Biurze Karier w ramach projektu „PWSZ we Włocławku – wiedza i zawód w zasięgu ręki”.

Zarządzenie nr 36/13 z dnia 06.05.2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Warsztatów Komunikacji Interpersonalnej organizowanych w Biurze Karier w ramach projektu „PWSZ we Włocławku – wiedza i zawód w zasięgu ręki.

Zarządzenie nr 35/13 z dnia 23.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie nr 34/13 z dnia 23.04.2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Zarządzania.

Zarządzenie nr 33/13 z dnia 16.04.2013 r. Zmieniające zarządzenie w sprawie publikacji wydanych przez Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie nr 32/13 z dnia 15.04.2013 r. w prawie powołania Komisji ds. naboru przez uczelnię za granicę w ramach LLP Erasmus studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi w roku akademickim 2013/2014.

Zarządzenie nr 31/13 z dnia 09.04.2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkurów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Informatyki.

Zarządzenie nr 30/13 z dnia 09.04.2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkurów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Administracji.

Zarządzenie nr 29/13 z dnia 26.03.2013 r. w sprawie zmiany „Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku”.

Zarządzenie nr 28/13 z dnia 25.03.2013 r. w sprawie określenia terenu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie nr 27/13 z dnia 25.03.2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Pedagogiki.

Zarządzenie nr 26/13 z dnia 25.03.2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu działania komisji konkursowych do spraw zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie nr 25/13 z dnia 25.03.2013 r. zmieniające zarzadzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydziału odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalentu na używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalentu za pranie odzieży i środków utrzymania higieny osobistej pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie nr 24/13 z dnia 18.03.2013 r. w sprawie zasad opracowania kosztorysów studiów podyplomowych i innych form doskonalenia zawodowego oraz ich rozliczania.

Zarządzenie nr 23/13 z dnia 11.03.2013 r. w sprawie określenia terminów i formy rekrutacji oraz ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Akademickim przy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok szkolny 2013/2014.

Zarządzenie nr 22/13 z dnia 05.03.2013 r. w sprawie zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa studentów w projekcie „Dobra praktyka najlepszym nauczycielem.

Zarządzenie nr 21/13 z dnia 05.03.2013 r. w sprawie powołania mgr. Tomasza Lesczyńskiego na członka Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Humanistycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie nr 20/13 z dnia 04.03.2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie nr 19/13 z dnia 28.02.2013 r. w sprawie Zasad korzystania z kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie nr 18/13 z dnia 27.02.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie nr 17/13 z dnia 27.02.2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie dofinansowania zadań związanych ze stwarzaniem studentom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.        

Zarządzenie nr 16/13 z dnia 18.02.2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie nr 15/13 z dnia 18.02.2013 r. zmieniające Regulamin dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie nr 14/13 z dnia 13.02.2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. warunków i trybu kierowania przez uczelnię za granicę w ramach LLP Erasmus studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi w roku akademickim 2012/2013.

Zarządzenie nr 13/13 z dnia 05.02.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji kancelaryjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie nr 12/13 z dnia 05.02.2013 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania kosztów udziału w  konferencji naukowej, seminarium oraz sympozjum naukowym dla nauczycieli akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie nr 11/13 z dnia 28.01.2013 r. Zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie nr 10/13 z dnia 28.01.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu  kursów e-learningowych dla maturzystów.

Zarządzenie nr 9/13 z dnia 28.01.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu  I Kujawskiego Konkursu Języka Angielskiego w roku szkolnym 2012/2013 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku oraz IV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Włocławku.

Zarządzenie nr 8/13 z dnia 28.01.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu multimedialnego „AUSTRIA W OCZACH MŁODEGO POLAKA” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie nr 7/13 z dnia 28.01.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu plastycznego dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  „Gustav Klimtund Ich” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie nr 6/13 z dnia 28.01.2013 r. w sprawie powołania dr. Macieja Krzemińskiego na Pełnomocnika Rektora ds. Rozwoju Uczelni.

Zarządzenie nr 5/13 z dnia 11.01.2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie nr 4/13 z dnia 08.01.2013 r. w sprawie powołania Koordynatora ECTS na kierunku Administracja w Instytucie Nauk Społecznych i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie nr 3/13 z dnia 08.01.2013 r. w sprawie odwołania Koordynatora ECTS na kierunku Administracja w Instytucie Nauk Społecznych i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie nr 2/13 z dnia 08.01.2013 r. w sprawie powołania Koordynatora ECTS na kierunku Informatyka w Instytucie Nauk Społecznych i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie nr 1/13 z dnia 08.01.2013 r. w sprawie powołania Koordynatora ECTS na kierunku Zarządzanie w Instytucie Nauk Społecznych i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.